مدیریت ایمنی کارگاه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه،دانشگاه پیام نور

چکیده

بارشد فزاینده توسعه و اجرای طرح­ها و پروژه­های عمرانی وساختمان سازی در کشور ، متأسفانه شاهد آن هستیم که آمار حوادث ،سوانح ، بهداشت و سلامت شغلی در این بخش وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد و درعین حال روند فزاینده و نگران کننده ای را در طول سالیان اخیر دنبال می­کند. امروزه در حالیکه در بسیاری از صنایع ، کارخانجات ، و حتی در پروژه و طرح های عمرانی نظیر سد سازی موضوع بهداشت و محیط زیست به عنوان یک مقوله ی HSE ایمنی ساختارمند دنبال می­شود و با هدف مدیریت پیشگیرانه حوادث همراه با برنامه ریزی دقیق بکار می­رود شاهد هستیم در کارگاه های ساختمانی به مقوله ایمنی به صورت ابتدایی و صرفًا بر پایه مدیریت علاج بخشی و منفعلانه نگریسته می­شود در این مقاله ضرورت اهمیت استقرار در کارگاه­های ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته HSE مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست را مانعی در برابر سرعت و روانی کار می­داند، از منظر اقتصادی و HSE و بر خلاف باور رایج که دیدگاه بهره وری نشان می­دهد که ایمنی در وجه اول کمک و یاور مدیران در ساماندهی کار با راندمان بیشتر می باشد و پیشگیری از بروز حواث و بیماری­های ناشی از کار و معضلات زیست محیطی و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارگران ، مستلزم استقرار و بکارگیری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نهادینه کردن آن در کارگاه­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Workshop safety management

نویسنده [English]

  • Azin Ayneh
* Undergraduate student of Project Management Engineering, Payame Noor University
چکیده [English]

 
Increasing development of development and implementation of development plans and construction projects in the country, unfortunately, we see that the statistics of accidents, accidents, occupational health and health in this sector is not in a good and favorable situation, and at the same time an increasing and worrying trend during Followed in recent years. Today, while in many industries, factories, and even in projects and development projects such as dam construction, the issue of health and the environment is pursued as a HSE category of structured safety and is used with the aim of preventive accident management with careful planning. We see that in construction workshops, the issue of safety is considered primarily and only on the basis of curative and passive management. In this study, the necessity of establishing HSE in construction workshops has been examined as an obstacle to safety, health and environmental management. Equals the speed and mentality of work, from an economic and HSE perspective, and contrary to popular belief that the productivity perspective shows that safety is primarily a help to managers in organizing work more efficiently and preventing accidents and diseases caused by Work and environmental problems and increasing productivity, taking into account the health and safety of workers, requires the establishment and use of health, safety and environmental management system and its institutionalization in workshops.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Accident
  • Work related accidents
  • Work safety in the building
  • Workshop safety