| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران شمال

چکیده

رانندگی در شرایط نامناسب محیطی یک چالش است که سهم بزرگی از مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است. هدف این مقاله بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون‌شهری رانندگان می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که عواملی مانند: برف، باران، هوای مه‌آلود، هندسه محل، و نوع منطقه موجب بروز تصافات بیشتر می‌شود. با توجه به تمرکز پلیس راهنمایی و رانندگی به عوامل انسانی و اعمال قانون و مقرارت راهنمایی و رانندگی و کنترل نسبی عوامل انسانی، این خلا در کشور احساس می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توجه بیشتری به عوامل طبیعی موثر بر سوانح ترافیکی مبذول دارند تا بتوانند اصلاحاتی را روی اثرگذارترین عوامل ، طراحی نمایند. اصلاح محیط فیزیکی در رانندگی موجب می‌شوند تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در کنترل شدت مصدومیت نمود بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of environmental factors affecting drivers' urban accidents

نویسنده [English]

  • Mahdi MontazerSaheb

Master student, Payame Noor University, North Tehran

چکیده [English]

Driving in adverse environmental conditions is a challenge that accounts for a large proportion of deaths due to traffic accidents. The purpose of this article is to investigate the environmental factors affecting drivers' urban accidents. This article has been done by descriptive-analytical method and the results of this article show that factors such as: snow, rain, foggy weather, geometry of the place, and the type of area cause more cracks.

Due to the focus of the traffic police on human factors and the application of the law and regulations on traffic and the relative control of human factors, this vacuum is felt in the country that policies and planning pay more attention to natural factors. They are effective in traffic accidents so that they can design corrections on the most influential factors. Improving the physical environment in driving will make the efforts of the country's traffic police to control the severity of injuries more visible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidents
  • traffic
  • envirinmental parameters
  • road accidents