| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان مرکزی / دانشگاه پیام نور

2 استادیار

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌ی گردشگری خلاق در شهرستان چالوس می‌پردازد. نوع تحقیق کاربردی– توسعهای و روش مطالعۀ اسنادی و پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید که برای افزایش روایی و پایایی به 400 مورد افزایش یافت نتایج به دست آمده نشان میدهد که: 5 فاکتور مورد مطالعه نقش مؤثری بر توسعه گردشگری خلاق دارند که میزان ضریب پیرسون(0.459) در مورد انگیزه سفر دارای جهت مستقیم می‌باشد، میزان ضریب پیرسون در مورد تنوع جاذبه‌ها(0.372)، تنوع فرهنگ(0.431)، امکانات و تسهیلات(0.312) و کیفیت محل و منطقه گردشگری(0.488) مثبت و دارای جهت مستقیم می‌باشد با توجه به اینکه سطح معنی داری در 5 مؤلفه مورد مطالعه کمتر از 0.05 می‌باشد بین این 5 متغیر و توسعه گردشگری خلاق رابطه وجود دارد. بررسی میزان تمام ابعاد بررسی شده در تبیین توسعه گردشگری خلاق یکسان و یک جهت نیست و همان‌گونه که ضریب استاندارد شده Beta نشان می‌دهد که فاکتور انگیزه سفر با ضریب تأثیر 0.532 دارای رتبه اول و امکانات و تسهیلات با ضریب تاثیر 0.276 دارای کمترین اثر در توسعه گردشگری خلاق می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می-دهد اگر بخواهیم گردشگری خلاق را در شهرستان چالوس توسعه بخشیم باید با یک برنامه ریز منسجم و یکپارچه 5 معیار مورد مطالعه پژوهش و مولفه‌های هریک را مورد واکاوی قرار دهیم تا بتوانیم از این رهگذر محیط‌های گردشگری و تبع محیط زیست شهروندان را ارتقا بخشیم که نیازمند توجه جدی کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effective factors on the creative tourism environment development project Case study of Chalous city

نویسندگان [English]

  • Zohreh Gol Parvar 1
  • Fatemeh Farahani 2

1 payame-noor university

2 Faculty Member

چکیده [English]

This study evaluates the effective factors in the development of creative tourism in Chalous county. It is applied-developmental research and The study method is documentary and field research. A questionnaire was used to collect information and were used SPSS to analyze the data. The statistical population of the study was calculated using the Cochran's formula of 384 people that to increase 400 people for more reliability and validity. The results show that the 5 factors of research, play an effective role in the development of creative tourism and Pearson coefficient (0/459) has a direct effect on travel motivation and this coefficient has a direct and positive effect on Variety of attractions (0/372), cultural diversity (0/431) Facilities (0/312)and Quality of place and region(0/488). Considering that the level of significance in the 5 studied variable is less than 0.05, there is a relationship between these 5 variables and creative tourism development. According to the study, all variables in explaining the development of creative tourism are not the same direction. As the standardized coefficient shows, the travel motivation factor with the impact factor (0/532) has the first rank and the facilities with the impact factor (0/276) have the least effect on the development of creative tourism. The results of the research show that if we want to develop creative tourism in Chalous, we must study the 5 variables studied and their components with a coherent and integrated planning so that we can improve the tourism and Consequently the environment of citizens, which requires serious attention of experts, And specialist in tourism, cultural heritage and handicrafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chalous
  • Creative Tourism
  • development of creative tourism
  • Tourism