ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی،آمل،ایران

2 ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻋﻤﺮان، واﺣﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان

چکیده

یکی از انواع بتن های نوین که به حل معضلاتی همچون ترک خوردگی، شیارشدگی در بتن کمک شایانی می‌نماید، و به عنوان یکی از بتن‌های پرطرفدار در جامعه مهندسی عمران شناخته می‌شود، بتن غلتکی (RCC)می‌باشد که در ساخت انواع روسازی‌های راه و مصارف سازه‌ای قابل استفاده است. در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ، ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى زﻳﺎد ﺳﺎﺧﺖ روﺳﺎزى و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ، از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻰ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎى ﺑﺘﻨﻰ و ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻰ مروری نسبتاً جامعی در زمینه ترکیب مصالح ضایعاتی و بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن غلتکی ارایه شده است.‌ خصوصیات بتن‌های غلتکی با جایگزین نمودن مصالح درشت‌دانه و ریزدانه با مصالح بازیافتی شامل، خرده لاستیک، سرباره فولاد و ... در پژوهش پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش‌های مورد بررسی عموماً آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎرى، ﻛﺸﺶ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺧﻤﺶ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪاى روى ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ٧ و ٢٨ روزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻤﺶ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪاى ﺟﻬﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﻰ، ﭼﻘﺮﻣﮕﻰ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the properties of roller concrete and the use of recycled and pozzolanic materials

نویسندگان [English]

  • Ali Hasannejad esfandani 1
  • hassan divandari 2
1 Omaram,islamic azad,amol,iran
2 Department of Civil Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

One of the new types of concrete that helps to solve problems such as cracking, grooving in concrete, and is known as one of the most popular concretes in the civil engineering community, is roller concrete (RCC) which is made in construction. Types of road pavements and structural uses can be used. In recent years Due to the high cost of pavement construction and environmental considerations, various waste and recycled materials have been used in concrete mixes and roller concrete. In this research, a relatively comprehensive review of the composition of waste and recycled materials on the mechanical properties of roller concrete is presented. The mechanical properties of roller concrete by replacing coarse and fine-grained materials in concrete with recycled materials including rubber chips and steel slag have been investigated in a leading study. In the researches, compressive strength, indirect tensile and three-point bending tests have been performed on 7 and 28 day samples.3-point bending test is used to obtain flexural strength and toughness and energy absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller compacted concrete pavement
  • Roller concrete
  • coal waste
  • steel slag
  • Asphalt crumb materials
  • Crumb rubber materials
  • Mechanical properties