| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

2 کارشناس ارشد عمران-سازه ، دانشکده فنی ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

 لوله های فولادی پر شده با بتن  (CFSTs) به دلیل ظرفیت باربری خوب، قابلیت شکل پذیری بالا و ظرفیت اتلاف انرژی و همچنین مقاومت و سختی بالا تحت بارهای چرخه ای در مقایسه با لوله های توخالی فولادی معمولی در صنعت ساختمان سازی به طور فزاینده ای رایج شده اند.  در این پژوهش ارزیابی عددی رفتار چرخه‌ای ستون‌های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی راستای اصلی مقاله است. روش تحقیق این مطالعات بر اساس اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام شد. برای اطمینان از صحت پاسخ های عددی، در گام اول نمونه ای عددی مطابق با نمونه آزمایشگاهی شبیه سازی گردید و نتایج صحت سنجی شده است. در گام بعد مطالعه پارامتریک بر روی رفتار چرخه‌ای ستون‌های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی انجام گرفت که پارامترهای شکل هندسی مقطع ستون، ضخامت جداره فولادی، مقاومت فشاری بتن، نسبت نیروی محوری مورد بررسی قرار گرفتند. شکل هندسی مقطع ستون 4، 6، 8، 12 ضلعی و دایره‌ای در نظر گرفته شد. ضخامت جداره فولادی 3، 4 و 5 میلیمتر، مقاومت فشاری بتن 20، 30 و 40 مگاپاسکال و نسبت نیروی محوری اعمالی به بالای ستون 1/0، 3/0 و 5/0 نیروی گسیختگی در نظر گرفته شده است. بارگذاری وارد شده به ستون‌های فولادی پر شده با بتن با مقاطع چند ضلعی بصورت دو مرحله ایی و در مرحله اول بار محوری فشاری و در مرحله دوم بار چرخه ای بصورت کنترل-جابجایی انجام گرفت. بررسی نتایج نشان داد که  پارامتر شکل هندسی مقطع ستون زمانیکه از 4 ضلعی به دایره تغییر حالت دهد باعث افرایش حداکثری شاخص‌های سختی سکانتی، نیروی تسلیم، مقاومت نهایی، شکل پذیری و انرژی به مقدار 37، 36، 32، 64 و 71 درصد می‌گردد. میزان نسبت نیروی محوری اعمالی به سازه برای استفاده از حداکثر ظرفیت جانبی با توجه به مقادیر بررسی شده 3/0 توصیه و شاخص هندسه سطح مقطع بیشترین تاثیر را در مقاومت و شکل پذیری و استهلاک انرژی بدون هیچ تغییری را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical Assessment of the Cyclic Behavior of Concrete-Filled Steel Tubular Beam-Columns with Polygon Sections

نویسندگان [English]

  • Morteza Naghipour 1
  • Arash Javadi Ashrafi 2

1 Professor, Department of Structural and Earthquake Engineering, Noshirvani University of Technology | NIT, Babol, Iran

2 Master, Structural engineering, Shomal University, Amol, Iran

چکیده [English]

Concrete-filled steel pipes (CFSTs) are increasingly used in the construction industry due to their high bearing capacity, high ductility and energy dissipation capacity, as well as high toughness and toughness under cyclic loads compared to conventional hollow steel pipes. Have become common. In this research, numerical evaluation of cyclic behavior of steel columns filled with concrete polygon sections is the main direction of the article. The research method of this study was based on finite components using Abaqus software. For the accuracy of the numerical responses, a numerical sample was simulated in accordance with the laboratory sample and the results were validated. In the next step, parametric study was performed on the cyclic behavior of steel columns filled with polygon sections. The geometrical parameters of column cross section, steel wall thickness, concrete compressive strength and axial force ratio were investigated. The geometrical shape of the cross sections was 4, 6, 8, and 12 rectangular and circular. Steel wall thicknesses of 3, 4 and 5 mm, compressive strength of concrete 20, 30 and 40 MPa and axial force ratio above the column are considered 0.1, 0.3 and 0.5. Loading into concrete filled steel columns with two polygon sections was done in two stages, first in axial pressure load and in the second stage in cyclic load as control-displacement. The results showed that the geometric shape parameter of the column cross section when changing from circle to rectangle causes maximum increment of indices of stiffness, force the yield, ultimate strength, ductility and energy are 37%, 36%, 32%, 64% and 71%, respectively. The ratio of the axial force applied to the structure to the maximum lateral load utilization with respect to the values of 0.3 is recommended and the cross section geometry index has the greatest impact on the strength, ductility and energy dissipation without any change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Filled Steel Tube Column
  • Polygon Steel Tube
  • Cyclic Load
  • Final Bearing Capacity
  • Finite Elements
[1]. Han, L. H., Li, W. and Bjorhovde, R.  (2014). Developments and advanced applications of concrete-filled steel tubular (CFST) structures: Members. 100: p. 211-228.
[2]. Chen, C.-C., Li, J.-M., & Weng, C. (2005). Experimental behaviour and strength of concrete-encased composite beam–columns with T-shaped steel section under cyclic loading. Journal of Constructional Steel Research, 863–881.
[3]. Buick Davison, G. W. (2012). Steel Designer's Manual. Wiley- Blackwell.
[۴]. Mandal, A., (2010). Concrete Filled Steel Tube under Axial Compression.
[۵] K. Susantha, H. Ge, and T. J. E. S. Usami, "Uniaxial stress–strain relationship of concrete confined by various shaped steel tubes," vol. 23, no. 10, pp. 1331-1347, 2001.
[۶] M. Yu, X. Zha, J. Ye, and Y. Li, "A unified formulation for circle and polygon concrete-filled steel tube columns under axial compression," Engineering Structures, vol. 49, pp. 1-10, 2013.
[۷] B. Evirgen, A. Tuncan, and K. Taskin, "Structural behavior of concrete filled steel tubular sections (CFT/CFSt) under axial compression," Thin-Walled Structures, vol. 80, pp. 46-56, 2014.
[۸] W. Xu, L.-H. Han, and W. Li, "Seismic performance of concrete-encased column base for hexagonal concrete-filled steel tube: experimental study," Journal of Constructional Steel Research, vol. 121, pp. 352-369, 2016.
 [۹] F.-x. Ding, Z. Li, S. Cheng, and Z.-w. Yu, "Composite action of hexagonal concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading," Thin-Walled Structures, vol. 107, pp. 502-513, 2016.
[10] F.-x. Ding, Z. Li, S. Cheng, and Z.-w. Yu, "Composite action of octagonal concrete-filled steel tubular stub columns under axial loading," Thin-Walled Structures, vol. 107, pp. 453-461, 2016.
 [۱۱] S.-W. Liu, T.-M. Chan, S.-L. Chan, and D. K.-L. So, "Direct analysis of high-strength concrete-filled-tubular columns with circular & octagonal sections," Journal of Constructional Steel Research, vol. 129, pp. 301-314, 2017.
[۱۲] J.-Y. Zhu and T.-M. Chan, "Behaviour of polygonal-shaped steel-tube columns filled with high-strength concrete," Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, vol. 171, no. 2, pp. 96-112, 2018.
[۱۳] J.-Y. Zhu and T.-M. Chan, "Experimental investigation on octagonal concrete filled steel stub columns under uniaxial compression," Journal of Constructional Steel Research, vol. 147, pp. 457-467, 2018.
[۱۴]. Moon J, Lehman DE, Roeder CW, et al. Strength of circular concrete-filled tubes with and without internal reinforcement under combined loading. J Struct Eng 2012;139(12):04013012.
[۱۵] Roeder CW, Lehman DE, Bishop E. Strength and stiffness of circular concrete-filled tubes. J Struct Eng 2010;136(12):1545–53.
[۱۶] Silva A, Jiang Y, Castro JM, Silvestre N, Monteiro R. Experimental assessment of the flexural behaviour of circular rubberized concrete-filled steel tubes. J Construct Steel Res 2016;122:557–70.
[۱۷]. ABAQUS, Version 6.14. (2011). Dassualt Systemes Simulia Corp., Providence, RI, USA.
[۱۸].Chen, J., Chan, T.M., Su, R.K.L. and Castro, J.M., 2019. Experimental assessment of the cyclic behaviour of concrete-filled steel tubular beam-columns with octagonal sections. Engineering Structures, 180, pp.544-560.
[19]. Han, L. H., G.-H. Yao, and X. L. Zhao, (2005). Tests and calculations for hollow structural steel (HSS) stub columns filled with self-consolidating concrete (SCC). Journal of Constructional Steel Research. 61(9): p. 1241-1269.