| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی، رشته مهندسی مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

کاهش در اجرای پروژه ‌ها از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت ساخت می‌باشد. در کشور ما بعد از انقلاب جهش قابل‌ملاحظه‌ای در ساخت پروژه‌های عمرانی ملی صورت گرفته است. با این‌حال علی‌رغم افزایش تعداد پروژه‌ های در دست اجرا و یا به بهره‌برداری رسیده، مشکلی که گریبان گیر این نوع پروژه‌ها می‌باشد عدم شروع اجرا و بهره‌برداری از آن‌ها در موعد مقرر طبق برنامه زمان‌بندی می‌باشد. این تاخیرات ضمن اینکه باعث افزایش هزینه ساخت و کاهش کیفیت آن‌ها می‌گردد، در مواردی چنان زیاد می‌شود که طرح را از حالت اقتصادی خارج می‌کند .TQM فرآیندی است که براساس آن مدیریت با مشارکت کارکنان و مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمرکیفیت می پردازند. به عبارتی محصول تمام شده درهر صنعت باید متناسب با استاندارد های مورد نیاز آن صنعت ساخته شود تا رضایت مشتری را به همراه داشته باشد. صنعت ساخت وساز نیز از این قاعده مستثنی نیست وحتی هزینه های بالای ساخت در این صنعت نیاز به اطمینان از کنترل محصول نهایی را بیشتر از صنایع دیگر ضروری می سازد. از طرفی یکی ازاهداف وچشم انداز های TQM جلب رضایت کامل مشتری با کمترین هزینه و توجه به نقطه بهینه هزینه های چرخه حیات است . در این مقاله ضمن تعریف مباحث اولیه مدیریت به نقش و جایگاه مدیریت زمان،در بروز تاخیرات و اراِئه راهکارهای مناسب جهت رفع انها میپردازد و هدف از پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت در تغییرات بهینه هزینه های عمرانی در پروژه ساختمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of Construction Projects in Cost and Time Reduction with a Look at Comprehensive Quality Management

نویسنده [English]

  • Masoomeh Pazani

1- Undergraduate Student of Project Management Engineering, PNU University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reduction in project implementations is one of the most important challenges in construction management. In our country, after the revolution, there has been a significant leap forward in the construction of national civilization projects. However, despite the increase in the number of projects being implemented or commissioned, the problem facing these types of projects is the lack of start-ups and their operation on time according to the schedule. These delays also increase the cost of construction and reduce their quality. Comprehensive Quality Management (TQM) is the process by which management, with the participation of employees, customers and creditors, continuously improves quality. In other words, the final product in any industry must be tailored to the standards required by that industry to bring customer satisfaction. The construction industry is not an exception to this rule, and even the high cost of construction in this industry makes it necessary to ensure the control of the final product more than other industries. On the other hand, one of the goals and perspectives of TQM is to satisfy the customer completely with the least cost and attention to the optimal point of life cycle costs. In some cases, it increases so much that it takes the plan out of the being economic. In this article, while defining the basic topics of management, it deals with the role and position of time management, in the occurrence of delays and providing appropriate solutions to solve them. The aim of this study was to investigate the effect of quality management on optimal changes in construction costs for the construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time management
  • Reduction and increase in implementation planning
  • Delay
  • Cost and economy
  • Civilization projects
  • Comprehensive Quality Management
]1 [محمدی، م.، صولتی فر، ن. نقش مدیریت زمان در به هنگام سازی پروژه‌های عمرانی، هشتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، شیراز دانشگاه شیراز1388.
[2] داعی الحق، م. پدیده فرسایش در اجرای پروژه ها، ماهنامه شبکه، ایران مهر شماره 69، 1385
[3] شاکری، ا.، اتحادی، س.، امیری، ا.، بررسی علل طولانی شدن پروژه ها و هزینه های ناشی از آن و ارائه راهکار مناسب، اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت1392.
[4] ابراهیمی ,س, هزینه های کیفیت نشریه ابرار اقتصادی, شماره20 ،80 13
[5] خرمی, م , رفیمی, ح , و شفایی, س .لزوم ارتقای صنعت ساخت و ساز کشور از دیدگاه مدیریت کیفیت .در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت،1383.
[6] Arditi, D., & Gunaydin, H. M. Total quality management in the construction process. International Journal of Project Management, 15(4), 235–243,1997
[7] توکلان، م.، زهرایی، ب. کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی زمان_ هزینه در مدیریت ساخت چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران 18_17 اردیبهشت 1387.
[8] صادقی، ح.، علمایی، س م. اصول مدیریت ساخت ، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین، 1394.
[9] صالحی پور، پ. نقش مدیریت زمان در راهکارهای مناسب پروژه‌های عمرانی، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،1395.
[10] Project Management Institute, "A Guide to the Project Management Body of Knowledge", Third edition, (PMBOK Guide), an American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004.
[11]  فرجی، س.، نوری، ح. بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیر، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 1388
[12] غضنفری نیا، ف.، مولایی، ج. بررسی علل تاخیرات در پروژه های ساخت با مروری بر مطالعه موردی داخلی و خارجی، پایگاه خبری و اطلاع رسانی معدن و توسعه، بخش مقالات سال ششم، شماره 314ص7، 1388.
[13] هریسچیان, م , مشتری دوست, ت , و رحیمی آلوقره, ا کارسرد مدیریت کیفیت جام) در سهبود عملکرد کیفی پروژه های عمرانی درسومین کنفرانس سین المللی مدیریت پروژه گروه پووهشی آریانا،1386.
[14] Sweis G.,Sweis R., Abu Hammad A., Shboul A.,(2008),Delays in construction projects: The case of Jordan, International Journal of Project Management, Volume 26, Issue 6, Pages 665-674
[15] Peter F. Kamikg., Paul O .Olomolaiye., Gray D. Holt., Frank C. Harris.,(1997),Factorsinfluencing construction time and cost overruns on high-rise projects in Indonesia, construction management and economic