| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، واحد تفلیس، گرجستان

چکیده

در دنیای امروز، شهرنشینی در تمام ابعاد، به سرعت در حال گسترش می باشد و مدیران شهری با توجه به گسترش شهرنشینی تلاش می‌کنند به انتظارات شهروندان و سازمان ها، از شهر و مدیریت شهری ، پاسخ دهند و برای اداره شهر در فضای متحول شده امروزی، برنامه ریزی و فعالیت نمایند. اداره شهرها در گذشته با توجه به وسعت و جمعیت کم آنها، از طریق کمک های دولتی نظیر عوارض، ممکن بود. این در حالیست که بودجه های دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز یک کشور به صورت متعارف محدود و غیر بهینه است. این پژوهش با استفاده از روشهای کیفی و کمی چالش اینگونه از قراردادها را شناسایی و اولویت بندی نمود که میتوان به چالش های ساخت و بهره برداری، بخش خصوصی و چالش های بخش عمومی اشاره کرد. از نتایج این پژوهش میتوان به چالش بخش عمومی با وزن 0.421، چالش بخش خصوصی با وزن 0.391 و چالش بخش ساخت و بهره داری با وزن 0.188 که به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند، اشاره کرد. علاوه بر این چهار عامل کلیدی و مؤثر در اجرای موفق طرح های مشارکت دولتی-خصوصی، به شرح زیر قابل ذکر می باشد:حصول اطمینان از دسترسی آزادانه به بازار و امکان رقابت عادلانه و بدون تبعیض در بستر اقتصادی جامعه، حفاظت از منافع اقشار جامعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده طرح های مشارکت دولتی-خصوصی، تعریف سطح بهینه کمک های دولتی هم به منظور شناسایی پروژه های ضروری و بادوام و هم به جهت جلوگیری از امکان سوءاستفاده از اموال دولتی برای کسب سودهای بادآورده و ارزیابی مؤثرترین نوع مشارکت با توجه به نوع پروژه مورد نظر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges in Public-Private Partnership (PPP) Contracts

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Karami

Payam e Nour, Tibilisi, Georgia

چکیده [English]

In today's world, urbanization in all its dimensions is expanding rapidly, and city managers are trying to meet the expectations of citizens and organizations, from the city and urban management, and to manage the city in a changing environment. Today, plan and operate. Administration of cities in the past, due to their small size and population, was possible through government assistance such as tolls. Meanwhile, government budgets are normally limited and inefficient to develop the infrastructure needed by a country. This research identified and prioritized the challenge of such contracts using qualitative and quantitative methods, which can be referred to the challenges of construction and operation, the private sector and the challenges of the public sector. The results of this study include the public sector challenge with a weight of 0.421, the private sector challenge with a weight of 0.391 and the manufacturing and exploitation sector challenge with a weight of 0.188, which were placed in the first to third priorities, respectively. In addition, four key and effective factors in the successful implementation of public-private partnership schemes can be mentioned as follows: Ensuring free access to the market and the possibility of fair and non-discriminatory competition in the economic context of society, protection of the interests of society And maximizing the added value of public-private partnership schemes, defining the optimal level of government assistance both to identify necessary and sustainable projects and to prevent the misuse of government property for windfall profits and to evaluate the most effective type of partnership with regard to The type of project desired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partnership agreements
  • Private sector
  • Government
  • Challenge
احمدی، 1389، پایان نامه جهت اخذ دکتری مدیریت مالی با عنوان ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، با راهتمای آقای دکتر فرشاد هیبتی.
ترکان، ؛ شهبازی،1389بررسی چگونگی جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای ، فصلنامه راهبرد، 19(57)
رحمانی ؛ مظهری،1390بررسی مشکلات، تأثیرات و رو شهای خصوص یسازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، اولین همایش اقتصاد شهری.
سبط، محمدحسن؛ شایق، سهیل،)1385) BOT وکاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمیجانی،. 1382. ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران (چاپ اول ). تهران :معاونت امور اقتصادی
گلابچی, نورزایی 1393. "انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی-دولتی به منظور تأمین مالی پروژه‏ های آزادراه ایران با رویکرد AHP." فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل 6(3): 523-537.
موسوی، احمدی، فرهادی،1389،آسیب شناسی تامین مالی به روش مشارکت عمومی ، خصوصی در پروژه های شهری ، سومین همایش مالیه شهرداریها و مشکلات و راهکارها، تهران
نورزایی، عصمت الله 1388 "روش جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف افزایش منابع مالی پروژ ههای زیرساخت در کشورهای درحال توسعه" پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت پروژه، دانشگاه تهران، استاد راهنما: محمود گلابچی
هیبتی، ؛ احمدی،. 1388. مشارکت عمومی- خصوصی: نظام نوین تأمین مالی در واگذاری پروژ ههای زیرساختی دول تهای مرکزی و محلی به بخش خصوصی. اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
هیبتی ، احمدی ، رهنمای رودپشتی ، نیکومرام ،1388،رابطه آزادی اقتصادی با مشارکت های عمومی خصوصی و ارائه الگو برای ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی
Albalate, Daniel., Bel, Germa., Geddes, R.Richard. (2010). The determinents of contractual choice for private involvement in infrastructur projects in the united states
Besada, Hany. (2013). Doing business in fragile states: The private sector, natural resources and conflict in Africa, London: James Currency Publishers.
Chan, Albert P. C., Lam, Patrick T. I., Chan, DanielW. M., Cheung, Esther and Ke, Yongjian (2010) “Critical success factors for PPPs in infrastructure developments: Chinese perspective”, Journal of Construction Engineering and Management , Vol.136, No.5, pp.484-494
Golabchi, M., Noorzai, E. and Makkiabadi, R. (2013) “Implementing AHP approach to select an optimum financing method for PPP projects of highway in Iran”, 4th Construction Specialty Conference (CSC), Canada
Iyer, K.C. and Sagheer, M. (2010) “Hierarchical structuring of PPP risks using interpretative structural modeling”. J. Construction Engineering Management, Vol. 136, No. 2, pp. 151-159.
Jefferies, M. (2006) “Critical success factors of public private sector partnerships A case study of the Sydney SuperDome”, Engineering Construction and Architectural Management, Vol.13, No. 5, pp. 451-462
Jin, X.-H. (2011) “Model for efficient risk allocation in privately financed public infrastructure projects using neuro-fuzzy techniques”. Journal of Construction Engineering Management, Vol. 137, No. 11, pp. 1003- 1014.
Li, B., Akintoye, A., Edwards, P. J. and Hardcastle, C.(2005) “Critical success factors for PPP/PFI projects inthe UK construction industry”, Construction Management and Economics, Vol. 23, No.5, pp. 459-471.
Ng, S. T., Wong, Y. M. W. and Wong, J. M. W. (2012) “Factors influencing the success of PPP at feasibility stage – A tripartite comparison study in Hong Kong”. Habitat International, Vo. 36, No. 4, pp.423-432.
Ozorhon, B., Arditi, D., Dikmen, I., Birgonul, M. T.(2010). “The Performance of international joint ventures in construction”, Journal of Management in Engineering, Vol. 26, No. 4, pp. 209–222
Yuan, J., Wang, C., Skibniewski, M. J. and Li, Q. (2012) “Developing key performance indicators for public-private partnership projects: questionnaire survey and analysis”, Journal of Management in Engineering, Vol. 28, No.3, pp. 252–264