| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران; مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

بررسی ویژگی های فنی، اجتماعی، زیست محیطی ،جغرافیایی و نیز اقتصادی در فرایند پروژه های آب و فاضلاب در مقیاس گسترده ضروری می باشد . هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ریسک های آب و فاضلاب در استان ایلام نیز می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای عمیق به شناسایی ریسک در چرخه حیات و با استفاده از روایی محتوا CVR به حذف فاکتور های غیر مرتبط پرداخته شده است . سپس با طراحی پرسشنامه و جامعه اماری 40 نفره از کارشناسان آب و فاضلاب که با استفاده ازفرمول کوکران تعیین گردیده است به بررسی اثر اهمیت عامل های ریسکی در چرخه حیات پروژه پرداخته شده است. . در این پژوهش پایایی درونی سازه 76/ 0 که که حاکی از همسانی درونی خوبی بوده است می باشد. سپس با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی ریسک ها پرداخته شده است که در این پژوهش ریسک های عدم وجود نقشه ها و دتایل های اجرایی و عدم طراحی صحیح و نیاز به تغییرات در مرحله اجرا نسبت به طرح بیشترین اهمیت ریسکی و تغییرات را برخوردار بوده است . سپس برای اولویت بندی مراحل چرخه حیات پروژه با استفاده از تکنیک AHP و جامعه خبرگان (5 الی 7 نفره)به بررسی مراحل چرخه حیات با الترناتیو های ایمنی – هزینه – زمان پرداخته شده است که نتایج نشان می دهد طراحی و برنامه ریزی بالاترین اولویت و استقرار کمترین اهمیت را در این پژوهش به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and Prioritizing Life Cycle Risks of Water and Sewage Projects Using AHP Hierarchical Analysis Process Technique (Case Study of Water and Sewage Projects in Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghorbani 1
  • Zeinab NoorMoradi 2

1 Department of Construction Managemnent,Faculty of Engineering,Payame Noor University

2 Master student in Civil Engineering - Construction Management at Payam Noor Karaj University

چکیده [English]

Examining the technical, social, environmental, geographic, and economic features is necessary in the process of water and sewage projects on a large scale. The purpose of this research is to identify and rank water and sewage risks in Ilam province. In this research, using in-depth library studies to identify risk in the life cycle and using CVR content validity to remove irrelevant factors. Then, by designing a questionnaire and a statistical community of 40 water and sewage experts, which was determined using Cochran's formula, the effect of the importance of risk factors in the life cycle of the project was investigated. . In this research, the internal reliability of the structure is 0.76, which has established a good internal consistency, then using the Friedman test, the risks have been ranked, and in this research, the risks of lack of plans and executive details, lack of proper design, and the need The changes in the implementation phase compared to the plan have the most important risk and changes. Then, in order to prioritize the life cycle stages of the project, using the AHP technique and a community of experts (5 to 7 people), the life cycle stages have been examined with safety-cost-time alternatives, and the results show that design and planning have the highest priority and They have attributed the least importance to the establishment in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Ranking
  • Risk
  • Life cycle
  • Water
  • Sewage
ارشاد مرادی (1397 ). شناسایی و رتبه بندی علل تاخیر در پروژه های آب و فاضلاب با استفاده از تکنیک FMEA (مطالعه موردی: پروژه های آب و فاضلاب شهر تهران).پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه صفا دشت البرز.
باقلانی, مصطفی و فریدون شیروانی( ۱۳۹۳)، ارزیابی پاسخ های مبتنی بر ریسک های پروژه های عمرانی در شرایط فازی، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
حسینی فشارکی, سیدابراهیم و خداداد سریزدی(۱۳۹۵) ، تحلیل و آنالیز تاخیرات و ریسک های موجود در پروژه های عمرانی، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، کنسرسیوم آنابافت شهر انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پایدار - موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر،
خاکی، غلام رضا. روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. بازتاب; 1384.
دانائی‌فرد، حسن, الوانی، سید مهدی, آذر، عادل. روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. صفار,اشراقی; 1393.
سرمد، زهره, بازرگان‌هرندی، عباس, حجازی، الهه. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. آگه; 1395.
فرح بخشی, مجید؛ منصور قلعه نوی و ابراهیم رضایی نیک،(۱۳۹۳ ) ، شناسایی و ارزیابی ریسکهای پروژه با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: پروژههای شبکه توزیع آب شهر مشهد)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، مشهد، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران،
مائده عسگریان ، مسئود تابش ، عباس روزبهانی .(1394) ارزیابی شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری فازی . دوره 26 – شماره 4 مجله اب و فاضلاب
معتمدی راد، مهدی,( 1394). شناسایی عوامل موثر بر اجرای مهندسی ارزش و ارائه راهکارهایی برای بهبود پیاده‌سازی آن (مطالعه موردی: مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح بلوار آزادی شهرداری مشهد). دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده فنی
مهدوی میمند, امین و سیدمصطفی مرتضوی مهدی آباد ( ۱۳۹۵)، بررسی تحلیلی شناسایی مدیریت ریسک های معمول در پروژه های ساختمانی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین
رازقی، سعید. (1386). ارزیابی ریسک هزینه و زمان پروژه لندفیل پتروشیمی بندر امام و تعیین راهکار بهبود. پایان نامه کارشناسی ارشد، نجف آباد: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.
ولایتی، سعدالله. (1383). جغرافیای آب‌ها. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
سلیمانی ملکان، محمود. (1391). آنالیز ریسک در تصفیه خانه آب به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه ی مورد تصفیه خانه های3 و 4 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).
مشیری، اسماعیل،(1380). مدل تعدیل شده AHP برای نظر سنجی و تصمیم گیری‌های گروهی دانش مدیریت، ش 52، سال 14
مهرگان محمد رضا،(1382). پژوهش عملیاتی پیشرفته، نشر کتاب دانشگاهی
خاتمی فیروزآبادی، علی، (1387)تصمیمگیری چند معیاره، دیوید اولسون، انتشارات مدیران امروز، تهران، اول
Christodolou, S., Deligianni, A., Aslani, P., Agathokleous, A. (2009). Risk – based asset management of water piping networks using neurofuzzy systems. Journal of Computers, Environment and Urban systems, 33: 138-149.
Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951;16:297–334
Jin, Y. (2019). Estimating life cycle emissions in managing practical sewer pipeline projects. Journal of environmental management, 231, 605-611.
Miles MB, Huberman AM, Huberman MA, Huberman PM. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications; 1994
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2004). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Newtown Square, Pa, Project Management Institute
Shrestha, P. P., Batista, J., & Maharjan, R. (2016). Risks Involved in Using Alternative Project Delivery (APD) Methods in Water and Wastewater Projects. Procedia Engineering, 145, 219-223.
Shrestha, P. P., Maharjan, R., & Batista, J. R. (2018). Performance of Design-Build and Construction Manager-at-Risk Methods in Water and Wastewater Projects. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 24(1), 04018029.
Saaty, T.L. and Sodenkamp, M., 2008. Making decisions in hierarchic and network systems. International Journal of Applied Decision Sciences, 1(1), pp.24-79.