مروری بر معیارها و مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی در تفکر سیستمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور واحد کرج، ایران

چکیده

رفع نقایص نگرش‌های صرفاً سیستماتیک مادی، می‌توان از تفکر سیستمی الهی استمداد کرد و از آموزه های متعالی اسلامی بهره جست. تفکر غیرخطی و نگاه پویا به پدیده ها و پیامدها نقطه مغفول تصمیم گیری های مدیران در کسب و کارها و سازمان‌های تجاری و غیرتجاری است. کارکنان سازمان، همیشه به دنبال آگاهی از نتایج عملکردشان هستند و به پایش تغییرات عملکردی خود علاقه دارند در تمامی سازمان های جهان، مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش هستند. عملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا موسسه را اندازه گیری می کند. این مقاله با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد سازمانی از طریق تفکر سیستمی، به مرور دیدگاه های معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریتی و سازمانی، شاخص ها و انواع مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته است. نتایج نشان داد، طراحی و انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد، یکی از فازهای اساسی در طراحی نظام مدیریت عملکرد سازمانی است. در فرآیند ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمان (EFQM) به عنوان یک فرآیند خودارزیاب و یک روش سیستماتیک جامع برای شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود سازمان است. در نتیجه سازمان خودش را با بهترین ها در کلاس جهانی یا ملی مورد مقایسه قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of Organizational Performance Assessment Criteria and Models in Systems Thinking

نویسنده [English]

  • Reza Dehghani
Master of Engineering and Construction Management, Payam Noor University, Karaj branch, Iran
چکیده [English]

To eliminate the defects of merely systematic materialistic attitudes, one can refer to the divine systematic thinking and benefit from the transcendental teachings of Islam. Non-linear thinking and dynamic view of phenomena and consequences is the neglected point of managers' decisions in businesses and commercial and non-commercial organizations. The employees of the organization always seek to know the results of their performance and are interested in monitoring their performance changes. In all the organizations of the world, managers and organizational leaders seek to improve and improve the performance of their organizations. Organizational performance is an indicator that measures how an organization or institution achieves its goals. With the aim of investigating and evaluating organizational performance through systemic thinking, this article reviews the viewpoints of managerial and organizational performance evaluation criteria, indicators and types of performance evaluation models. The results showed that the design and selection of performance evaluation indicators is one of the basic phases in the design of the organizational performance management system. In the performance evaluation process, the organization excellence model (EFQM) is a self-evaluation process and a comprehensive systematic method to identify the organization's strengths and improvement points. As a result, the organization compares itself with the best in the world or national class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System thinking
  • Performance
  • Organization
  • Management
  • Evaluation process
برومند، محمد. (1396). بررسی تأثیرتفکر سیستمی بر عملکرد سازمانی دردانشگاه هوایی شهید ستاری. کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­نور.
بهشتی، سعید. (1389). تاملات فلسفی در تعلیم وتربیت، تهران؛ سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ ونشر بین­الملل.
بیاضی طهرابند، علی؛ عقیلی، حسن و  نجف آبادی، فقیهه معین. (1388). مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانها. تدبیر شماره  211- آذر 1388، 54-49.
پویا، علیرضا؛ میرنژاد، راضیه و سیبویه، علی. (1398). مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری. اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل. دانشگاه فردوسی مشهد. ص22-1.
جامعی، آرش و محمد­جعفری، مرجان. (1395). مدلسازی سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت شهراد کارتن). چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. برلین- آلمان 1395، ص 23-1.
کرمانی، طوبی و نباتی،صبیحه. (1396). امت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه، پژوهش­نامه مذاهب اسلامی. سال چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1396، ص 22-5.
مدوز، دنا­اچ ؛ (ترجمه: آذر، عادل و فلاح­تفتی، حامد). (1392). تفکر سیستمی، دانشگاه امام صادق (ع)؛ ص295-274.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard Business School Publishing
Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), Performance Measurement System Design: a Literature Review and Research Agenda, International Journal of Operations & Production Management, Vol.15, No.4.
Senge, P. M., & Sterman, J. D. (1990). Systems thinking and organizational learning: Acting locally and thinking globally in the organization of the future. European journal of operational research, 27(7), 721-720.