| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه پیام نور تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

بتن های معمولی که با روش های سنتی، طراحی، مخلوط ، حمل و عمل آوری می شوند، نمی توانند جهت دستیابی به مشخصات مورد نظر برای کاربردهای ویژه و یا برای دستیابی به الزامات خاص، کاربرد داشته باشند. مقاومت به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی کلیه خواص مربوط به بتن بخصوص دوام آن باشد و لازم است در طراحی بتن برای مناطق مختلف علاوه بر مسأله مقاومت و تحمل بارها در طول مدت بهره‌دهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد. در سالهای اخیر بر روی آرماتور مصرفی در سازه‌های بتنی مسلح نیز تحولاتی در بتن در رأس برنامه‌های تحقیقاتی پاره‌ای از کشورهای جهان قرار گرفته است. نظر اکثر کارشناسان و دستاندرکاران کارهای بتنی به این مسأله جلب شده است که مقاومت به تنهایی نمیتواند جوابگوی کلیه خواص مربوط به بتن بخصوص دوام آن باشد و لازم است در طراحی بتن برای مناطق مختلف علاوه بر مسأله مقاومت و تحمل بارها در طول مدت بهره دهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد. در سالهای اخیر تحول عظیمی در تکنولوژی بتن و پیدایش بتنهای جدید صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Traditional Concrete and New Generation Concrete

نویسنده [English]

 • Hossein SamadYar

Master's student in Civil Engineering, North Tehran Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Conventional concretes, which are designed, mixed, transported and processed by traditional methods, cannot be used to achieve the desired specifications for special applications or to achieve specific requirements. Strength alone cannot answer all the properties related to concrete, especially its durability, and it is necessary to consider its reliability and durability in addition to the issue of resistance and bearing loads during the service life of concrete for different areas. In recent years, on the reinforcement used in reinforced concrete structures, developments in concrete have been placed at the top of the research programs of some countries of the world. The opinion of most experts and practitioners of concrete works has been drawn to this issue that strength alone cannot answer all the properties of concrete, especially its durability, and it is necessary to design concrete for different areas in addition to the issue of resistance and bearing loads during the service life. Its reliability and durability should also be considered. In recent years, there has been a huge change in concrete technology and the emergence of new concretes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comparison
 • Concrete
 • Traditional
 • New generation
 • پرهیزکار، طیبه و همکاران. بتن های توانمند نسل جدید، سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، 1388.
 • Alyousef ,Rayed. Green concrete composites production comprising metalized plastic waste fibers and palm oil fuel ash, Materials Today, 2021.
 • Barbuta, Marinela. Characterization of polymer concrete with different wastes additions, Procedia Technology, 2016.
 • Bentegri, mane. Rheological and tribological behaviors of polypropylene fiber reinforced concrete, Construction and Building Materials,2020.
 • Deng, Mingke. Compressive performance of masonry columns confined with highly ductile fiber reinforced concrete (HDC), Construction and Building Materials, 2020.
 • Han, Peng. Investigation of the low-frequency stray current induced corrosion on reinforced concrete infrastructure in high-speed rail transit power supply system, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, , 2022,
 • Lee, Seon Yeol.Self-stress sensing smart concrete containing fine steel slag aggregates and steel fibers under high compressive stress, Construction and Building Materials, 2019.
 • Li, Hui.Abrasion resistance of concrete containing nano-particles for pavement, Wear, 2006,
 • Vermee, Chris. From waste to self-healing concrete: A proof-of-concept of a new application for polyhydroxyalkanoate, Resources, Conservation & Recycling, 2021.
 • Rahman,E. iOn the mechanical properties of concrete containing waste PET particles, Construction and Building Materials, 2013.
 • Zhang, Qingtian. Structural behavior of seawater sea-sand concrete shear wall reinforced with GFRP bars, Engineering Structures,2019.
 • https://engineerplus.ir