| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه علاالدوله سمنانی،گرمسار

چکیده

امروزه شرکت های عمرانی با فضای جدیدی مواجه هستند. شرکت های ساخت و عمرانی کشور ایران از پایین بودن بهره‌وری رنج می‌برند و بسیاری از مدیران تلاش‌هایی جهت یافتن راه‌کارهای مناسب برای رفع این مشکل داشته‌اند. به نظر می‌رسد استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه به منظور بهبود مدیریت مدیران و افزایش بهره‌وری آنان، می‌تواند یکی از این راه‌ کارها باشد. اما به دلیل ویژگی‌های خاصی که برای این شرکت های ساخت و عمرانی حاکم می‌باشد، به ویژه مسائل و مشکلاتی که از نیروی انسانی شاغل در آنها (اعم از مدیران و کارکنان) وجود دارد، کاربرد این ابزار به سادگی امکان‌پذیر نیست و در عمل نیز مشاهده گردیده که کمتر شرکتی بوده است که توانسته باشد از این سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه به نحو کارآمدی استفاده نموده باشد. لذا در صورتی که بتوان با انجام تحقیقاتی، مولفه های اساسی در پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های انبوه سازی ساختمانی را شناسایی کرده و راه‌کارهایی برای استفاده اثربخش از این سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه ارائه نمود، قطعاً گام مفیدی در حل معضلات شرکت های ساخت برداشته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه را بر موفقیت پروژه های عمرانی که شامل بهبود مولفه های کیفیت، هزینه و زمان انجام پروژه است بسته به ابعاد محتوایی کیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه که خود نیز شامل مولفه های دقت، مربوط بودن و کامل بودن اطلاعات است را در پروژه های انبوه سازی شرکت کارا سازه متین بررسی و کنکاش می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Implementation of Project Management Information Systems on the Success of Bulk Development Projects Using Neural Networks (Case Study: Kara Sazeh Matin Co.)

نویسنده [English]

 • Isa Taqizadeh

Master's student, Alla-O-Doleh Semnani University, Garmsar, Semnan, Iran

چکیده [English]

Construction companies today are facing a new environment. Iranian construction and construction companies suffer from low productivity and many managers have struggled to find appropriate solutions to this problem. It seems that using project management information systems to improve managers' management and increase their productivity could be one of these solutions. But because of the special features that govern these construction and development companies, especially the problems of the human resources (including managers and employees), it is not possible to apply this tool in practice and to observe it in practice. It has become less of a company that has been able to use these project management information systems efficiently. Therefore, if research can identify the key components in implementing a project management information system in bulk construction projects and provide solutions for the effective use of these project management information systems, it will certainly be a useful step in solving corporate problems Construction removed. The present study aims to investigate the impact of implementing project management information systems on the success of project development projects, which include improving the quality, cost and time components of the project depending on the content dimensions of the quality of the project management information systems, which also include the accuracy components. Examines and explores the relevance and completeness of the information in Kara Sazeh Matin's bulk projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project management information system (PMIS)
 • Quality of project management information systems
 • Project management
 • Project-based organizations
 • Artificial neural networks (ANN)
 1. الوانی، سید مهدی و خسروی محبوبه (۱۳۸۶)، نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در تصمیم‌گیری، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 47، ص ۹۶-۸۱

  انبیائی، محمدرضا و سلمانی، بهزاد (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم‌گیری شرکت‌های تولید کننده بتن آماده استان تهران، مقاله در چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران

  ایمانی پور، مریم،  1395، " استفاده از شبکه عصبی برای تخمین هزینه و زمان سیستم های اطلاعاتی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته کامپیوتر، گروه مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران.

  ثابتی ,م . (1389). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان های ایرانی . عصر مدیریت , Issue شماره شانزدهم وھفدهم.

  چراغی، روح الله (۱۳۹۰)، تأثیر بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت بر تصمیم‌گیری مدیران بانک سپه کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  حافظ نیا، محمدرضا، 1388، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت

  حقیقی زیدهی، معصومه (۱۳۹۲)، نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در سازمان‌های امروزی، مقاله در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

  حمزه لویی, مهناز، ۱۳۹۶، عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در صنعت ساخت، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی.

  شاه محمدی، غلامرضا، 1389 ، تخمین تلاش لازم برای ساخت سیستم اطلاعاتی با استفاده از شبکة عصبی RBF فصلنامه توسعه، سال پنجم، شماره 18.

  صداقت، علی و بازرگانی، محمد و غنجال، علی و بهادری، محمد کریم. (1388)، مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان با تکنیک BSP ،مجله طب نظامی، دوره 11، شماره 2، ص 66-73

  عزیزی بندر آبادی، محمد (۱۳۸۰)، بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم‌گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی، دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش سیستم‌های اطلاعاتی)

  علیزاده، محمد و ستایش برحقی، مهدی و کامکار حقیقی، مهران. (1386). طراحی سیستم اطلاعات مدیریت بحرانهای طبیعی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت. دوره 10. شماره 29. ص 54- 45.

  فقیهی، ابوالحسن و موسوی کاشی، زهره، (1389)، مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389، 126-107

  نجمی نیا، رضا، صالحی، محمدرضا، (1391)، بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما،

  Allkhaffaf, Maha (2012), The role of information systems in decision making: The case of Jordan Bank,vol 3,no.10.

  Al- Mamary, Y. H. & Nor Azi, A. S.,ـAl (2013). The Impact of Management Information Systems Adoption in Managerial Decision Making: A Review. Management Information Systems, pp.8(4).010-017.

  Ahitty niv & Neumann seev, (1990). Principles of information systems for management Thind edition, Wm.c.Brown publishers.

  Ahmet Ucakturk, MichelVillard(2013), The effect of management information and ERP system on strategic knowledge management and decision making,Procedia-Social and Behavioral Sciences99:1035-1043

  C.G. Sørensen, S. Fountas, E. Nash, L. Pesonen, D. Bochtis, S.M. Pedersen, B. Basso, S.B. Blackmore.(2010). Conceptual model of a future farm management information system. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 72, Issue 1, June 2010, Pages 37-47

  JinKyu Lee, Nitesh Bharosa, Jing Yang, Marijn Janssen, H.R. Rao. (2011). Group value and intention to use — A study of multi-agency disaster management information systems for public safety. Decision Support Systems, Volume 50, Issue 2, January 2011, Pages 404-414.

  Kenneth , C. & Laudon , K., (1999),  Management Information System: Organization and Technology. Hall.ـPrentice

  Kostalova.a J., Tetrevovab, . L. & Svedikc, . J. (2015) ,Support of Project Management Methods by Project Management Information System. Social and Behavioral Sciences, pp. 96-104.

  Li, Ji & Moselhi, Osama & Alkass, Sabah. (2006). “Internet-based database management system for project control”. Engineering, Construction and Architectural Management. 13, pp.125-134.

  1. Raymond, F. Bergeron, (2008), “ Project Management Information Systems: An Empirical Study of Their Impact on Project Managers and Project Success”, International Journal of Project Management (2),pp 213–220.

  Migilinskas, D. Popov, V. Juocevicius, V. and Ustinovichius, L. (2013), “The Benefits, Obstacles and Problems of Practical Bim Implementation”. In: Proceedings of the 11th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques: MBMST; May 16-17; Vilnius, Lithuania.

  Njoki Kahura , M., (2013). The Role of Project Management Information Systems towards the Success of a Project: The Case of Construction Projects in Nairobi Kenya. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.3. N0. 9(2222-6990).

  Nassar, N., AbouRizk, S. (2014), “Practical Application for Integrated Performance Measurement of Construction Projects”, Journal of Management in Engineering.

  Philips, P. A., Davis, F. M. & Mountinho, L. 2001. the interactive effects of strategic marketing planning and performance: a neural network analysis. Journal of Marketing management, 17, 159-182.

  Zambare, P. & Dhawale, A., (2017), Project management information system in construction industry. international journal of engineering sciences & research technology, Issue 2277-9655