| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران.

2 دانش آموخته دانشکده فنی مهندسی سمنان، دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان، سمنان. ایران

چکیده

روش های متفاوتی در جهت بهبود خواص مکانیکی خاک های رسی اشباع وجود دارد که بسته به موقعیت ساختگاه و عملکرد سازه، اولیت بندی و انتخاب می شوند. از میان این روشها، پیش بارگذاری با حضور زهکش های شعاعی و روش اجرای ستون های سنگی، بدلیل شباهتهای اجرایی که دارند قابل مقایسه با یکدیگرند. این پژوهش به بررسی جداگانه هر یک از این روش ها پرداخته و سپس نتایج دو روش را با هم مقایسه کرده و نهایتاً ارجحیت یکی را بر دیگر بازگو می کند. بدین منظور از نرم افزار المان محدود دوبعدی جهت مدلسازی استفاده شده است. به دلیل عدم وجود دستورالعمل مناسب در شرکت های مشاور، جهت انتخاب بین این دو روش، همچنین زمانبر بودن پدیده تحکیم در صورت اجرای هر یک از این روشها، لازم است با مدلسازی عددی به پیش بینی نتایج پرداخته و بهترین راه را برای سازه خاص انتخاب کرد. نتایج مدلسازیها نشان داد علاوه بر توانایی نرم افزار المان محدود دوبعدی در مدلسازی پدیده پیش بارگذاری و تحکیم، روش اجرای ستونهای سنگی روش بهینه ای در افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست و کاهش فشار آب حفره ای اضافی خاکهای رسی اشباع است. البته انتخاب یک گزینه، به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که می باید در تحقیقات بعدی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of Preloading by drainage and Stone Culomn Installation Approach

نویسندگان [English]

  • Rahman Sharifi 1
  • Hamed Ali 2

1 Civil. Civil. Semnan Azad University. Semnan. Iran.

2 Graduated from Semnan Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

There are many different methods to modify the mechanical properties of saturated clayey soils. It may be chosen depending of location and function of the structure. among those methods, preloading in presence of vertical drains and installation of stone columns are similar together and it is the cause of comparison. In this thesis, each mechanism of modification of soil was studied lonely and then the results of every method were compared with all together. Subsequently the mentioned approaches were graded technicaly. For this reason, a two dimentional finite element software was used to make the models. It should be necessary to forcast the results of choosing one approach, because there is no proper procedure available for engineers to choose one of these method as the first index, and also the long time that must be spent for in situ consolidation.the results show that the finite element program has the ability of simulating the consolidation phenomena in saturated clayey soils and declare that installation of stone columns is better than preloading by installation of vertical drains. Of course, there are many parameters influences the selection of superiority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preloading
  • Drain
  • Numerical Modeling
  • Finite Element
  • Stone column