| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران.

2 دانش آموخته دانشکده فنی مهندسی سمنان، دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان، سمنان. ایران

چکیده

شناخت عوامل موثر در وقوع زمین لغزش‌ها یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اقدامات جهت پیشگیری وکاهش خسارات زمین لغزش می‌باشد. تحلیل پایداری شیروانی‌های خاکی به منظور تعیین محتمل‌ترین سطح گسیختگی یا به عبارتی یافتن کمترین ضریب اطمینان، یکی ازمسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. از عوامل مهمی که ممکن است پایداری شیروانی‌های خاکی به خصوص دامنه‌های حاشیه جاده‌ها را به مخاطره اندازد، وجود زمین لغزش‌ها یا همان رانش زمین می‌باشد. در پژوهش حاضر با توجه به زمین لغزش‌های اتفاق افتاده در استان مازندران ، هدف بررسی و مدل‌سازی عددی پایداری دامنه حاشیه جاده‌ها در بخشی از راه سمنان کیاسر تحت تاثیر عامل شیب طبیعی زمین و خاک برداری و ترانشه‌برداری از دامنه با استفاده از نرم افزارهای ژئوتکنیکی در مهندسی خاک Geostudio (SLOPE/W) بوده وتاثیر هر یک بر ضریب اطمینان (F.S) شیروانی مورد نظر، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. تحقیق انجام شده به روش توصیفی و تجربی بوده و برای به دست آوردن داده‌ها جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک، از ترازیابی مستقیم برای برداشت پروفیل عرضی در طول مسیر استفاده شده و با استفاده از نرم افزار مهندسی راه و ترابری به نام ROAD WARE و نرم افزار AUTO CAD پروفیل‌های عرضی محل مورد نظر طراحی و لیست احجام محاسبه و آزمایش دانسیته در محل انجام گرفته است . همچنین با استفاده از مقاطع عرضی، بحرانی‌ترین حالت مقطع انتخاب و شکل دامنه (قبل از رانش) توسط نرم افزار SLOPE/W طراحی شده و در همین راستا با سعی و خطا پارامترهای مقاومت برشی خاک به کمک نرم افزار تعیین گردیده است . نتایج نشان داد با توجه به اثر شیب طبیعی، جاده سازی در دامنه با شیب تندتر از 24 درجه باعث کاهش پایداری دامنه و ضریب اطمینان می‌گردد، لذا جهت پایداری دامنه از راهکار حفاظتی شیب نظیر اجرای پلکانی شیروانی استفاده گردید که در همین راستا ضریب اطمینان شیب حدود 28 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد ترانشه برداری تا ارتفاع 4 متر با شیب 1:1 پایدار و از ارتفاع 9 متر به بعد شیب ترانشه 1:1 ناپایدار شده است. نهایتا انجام عملیات های خاک برداری و شیب دامنه تاثیر مستقیم بر پایداری دامنه حاشیه جاده ها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical modeling and evaluation of the stability of gables on the threshold of landslide (Case study: Semnan-Kiasar road)

نویسندگان [English]

  • Rahman Sharifi 1
  • Mohammad Madah 2

1 Civil. Civil. Semnan Azad University. Semnan. Iran.

2 Graduated from Semnan Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

Every year one of slope instability that damages the lives of many people would enter the landslide. Therefore, understanding the factors affecting the landslide is one of the most essential measures to prevent landslide damage is reduced. Stability analysis of soil slopes in order to determine the most probable failure surface, ie the lowest confidence level, Geotechnical Engineering is one of the important issues. One key factor which may stability of soil slopes, especially roadside slopes to endanger, there is a landslide or the landslide. soil Geostudio (SLOPE / W) has any impact on the safety factor (F.S) to Shirvani, will be studied. AUTO CAD to design the transverse profiles and the list of calculated volumes and density test have been conducted at the site. Also, using cross sections, the most critical point mode selected and the scope (to drift) software SLOPE / W. And in this regard, with trial and error soil shear strength parameters software has been determined.The results showed that the effect of the natural slope, road construction on slopes with a gradient steeper than 24 degrees reduces slope stability and reliability result in the stability range of solutions slope protection such as the implementation staircase gable (width of stairs 3 meters and the step height of 4 meters 1.25: 1). in this regard, the slope safety factor increased about 28 percent. The results showed trenching operation to a height of 4 meters with a slope of 1:1 stable and 9 meters on the slope of the trench 1:1 becomes unstable. It can be concluded that the operations slope excavation and road margins has a direct effect on the stability of slopes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • numerical modeling
  • landslides
  • safety
  • slope stability