| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، ایران

چکیده

امروزه بتن به دلایلی از جمله سهولت تهیه اجزاء تشکیل دهنده، صرف هزینه های کم نسبت به سایر مواد، خواص مهندسی مطلوب، دوام فوق العاده، فرم پذیری و مهم تر از همه تعامل مثبت با محیط زیست، مورد توجه ویژه بوده است. با آنکه ساخت بتن با اجزاء اصلی سیمان، سنگدانه و آب بسیار ساده و مرسوم می باشد، لیکن افزودن مواد جدیدی همچون الیاف سبب می شود تا شکنندگی بتن به نحو قابل توجهی کاهش یافته و رفتار شکل پذیری تحت بارهای مختلف از خود نشان دهد. ﺑﺘﻦ الیاﻓﯽ درحقیقت ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرگیری الیاف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرهای ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از هم ﭘﺎشیده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ. بتن در دماهای بسیار پایین مقاومت بسیار کمی کسب می کند تا وقتی میزان اشباع بودن بتن در اثر عمل آبگیری به اندازه کافی کاهش نیافته باشد، لازم است که بتن در برابر خسارت ناشی از یخ زدگی محافظت شود. استفاده از الیاف پلی الفین و تاثیر دانه بندی مناسب در طرح اختلاط بتن یکی از عوامل موثر در کاهش اثر یخ زدگی می باشد. در این مقاله دلیل ضرورت استفاده از الیاف پلی الفین، نحوه ساخت، خواص مکانیکی و تاثیر دانه بندی طرح اختلاط بر روی مقاومت فشاری و درصد سائیدگی نمونه های بتن الیافی در محیط معمولی و انجماد با توجه به نتایج کاربردها و پژوهشهای انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of mixing design granulation on the physical properties of fiber concrete at freezing temperature

نویسندگان [English]

  • Kian Asghari 1
  • Saeed Mehrabi 2
  • Shahriar Tavousi Tafreshi 1

1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Land Resources, Islamic Azad University Of Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University of Aligudarz, Branch, Aligudarz, Iran

چکیده [English]

Nowadays, concrete has received special attention due to reasons such as the ease of preparation of constituent components, low costs compared to other materials, favorable engineering properties, extraordinary durability, formability, and most importantly, positive interaction with the environment. Although the construction of concrete with the main components of cement, aggregate and water is very simple and conventional, but the addition of new materials such as fibers causes the fragility of concrete to be significantly reduced and it shows ductile behavior under different loads. Fibrous concrete is actually a type of composite that, with the use of reinforcing fibers in the concrete mixture, does not easily fall apart under the impact of impact loads, and its tensile strength increases above normal.Concrete gains very little strength at very low temperatures, so when the degree of saturation of the concrete is not sufficiently reduced by the dewatering action, it is necessary to protect the concrete against damage caused by freezing. The use of polyolefin fibers and the effect of appropriate granulation in the concrete mixing plan is one of the effective factors in reducing the effect of freezing. In this article, the reason for the use of polyolefin fibers, the manufacturing method, mechanical properties, fiber concrete applications, and the effect of mixing design granulation on the compressive strength and abrasion percentage of fiber concrete samples in the normal environment and freezing, according to the results of applications and researches has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyolefin fibers
  • Fiber concrete
  • Granulation
  • Mixing design
  • Freezing environment