تاثیر سبک رهبری مهندسین شاغل در پروژه های عمرانی شهر مشهد بر استرس شغلی در دوران شیوع بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

چکیده

قرنطینه و محدودیت های ایجاد شده در کارگاه های ساختمانی به دنبال شیوع کووید 19، منجر به تعویق افتادن ساخت و ساز، باقی ماندن سرمایه مهندسان به حالت راکد و بروز استرس شغلی در ایشان شد. مهندسان به عنوان رهبران پروژه‏های ساختمانی باید بتوانند سبک رهبری انتخاب کنند که آنها را در مدیریت استرس شغلی کمک کند. روش بررسی: این مطالعه توصیفی بر روی 312 نفر از مهندسان شاغل در پروژه های عمرانی شهر مشهد در سال 1401 انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک رهبری بلیک و موتون و پرسشنامه استرس شغلی شوپکر و دیمیترو (2021) بود. برای انجام پژوهش پرسشنامه‏ها با استفاده از سایت «اول فرم» آماده شد و لینک پرسشنامه ها برای مهندسان ارسال شد. نتایج نشان داد که پرکاربردترین سبک رهبری در بین مهندسان عمران به ترتیب سبک رهبری مشارکتی، استبدادی، ملاحظه کار و بی تفاوت بود. میانگین استرس شغلی در گروهی که سبک رهبری استبدادی داشتند بیشتر از سایر گروه ها بوده است(58/5 ±23/21). پس از آن سبک رهبری مشارکتی(01/8 ±76/19) و ملاحظه کار(82/6 ±07/19) بالاترین استرس شغلی را داشتند. با توجه به اینکه پرکاربردترین سبک رهبری مهندسان عمران، سبک رهبری مشارکتی بود و این گروه هم استرس شغلی بالایی را تجربه کرده بودند. بنابراین پیشنهاد می شود مطالعات آینده متمرکز بر آموزش راهکارهایی برای مدیریت استرس شغلی در ایشان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Leadership Style of Construction Project Engineers in Mashhad on Job Stress during the Covid-19 Outbreak

نویسندگان [English]

  • Mohammad َAmmarlou 1
  • Mohsen Jalali Majidi 2
1 Master of Civil Engineering, Construction Management Engineering, Tous Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Management department, faculty member of Islamic Azad University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Quarantine and restrictions imposed on construction industries following the Covid-19 outbreak postponed construction, leading to a capital recession of engineers and occupational stress. As leaders of construction projects, engineers should be able to choose a leadership style that facilitates occupational stress management. The current descriptive study was conducted on 312 construction project engineers in Mashhad in 2022 using a simple random sampling method. The Blake and Mouton Managerial Grid. Leadership Self-Assessment Questionnaire and Schwepker and Dimitrov's job stress questionnaire (2021) were research tools. Questionnaires were prepared using the “Avalform” website, and the link to the questionnaire was sent to the engineers. The results showed participative, autocratic, conservative, and Impoverished leadership styles were the most frequently used among civil engineers, respectively. The mean score of job stress was higher in the group with autocratic leadership style than in other groups (21.23 ± 5.58), followed by participative (19.76 ± 8.01) and conservative (19.07 ± 6.82) leadership styles. Given that civil engineers most frequently used the participative leadership style, and this group experienced high job stress, future studies should focus on teaching job stress management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Job Stress
  • Covid-19
Adhikari, S. P., Meng, S., Wu, Y.-J., Mao, Y.-P., Ye, R.-X., Wang, Q.-Z., . . . Raat, H. (2020). Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. Infectious diseases of poverty, 9(1), 1-12.
Blake, R.; Mouton, J. (1985). The Managerial Grid III: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.
Dubrin, A. J., (2001) Leadership-Research Finding, Practices and Skills, Third Edition, Houghton Mifflin Company Boston, New York. pp.643-668.
Farnoosh, G., Alishiri, G., Zijoud, S., Dorostkar, R., & Farahani, A. J. (2020). Understanding the 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) and coronavirus disease (COVID-19) based on available evidence-a narrative review. J Mil Med, 22(1), 1-11.
Hafezi, R. (2020). Scenarios, strategies and requirements for responding to pandemic crises: the case study of COVID-19 pandemic. Popularization of Science, 11(1), 83-108.
KARAMI, M., KARAMI, Z., & SAHRANAVARD, Y. (2017). The Effect of Job Stress and Work Load on Job Satisfaction among Employees of Sarcheshmeh Copper Mine. occupational hygine and health promotion journal, 1(2), 104-110.
Manoochehri, H., Shahab Lavasani#, F., Atashzadeh-Shoorideh, F., & Akbarzadeh Baghban, A. (2017). Relationship between leadership style and perceived organizational justice. Quarterly Journal of Nersing Management, 6(1), 62-71. doi:10.29252/ijnv.6.1.62
Ouimet, G. (2010), “Dynamics of narcissistic leadership in organizations: towards an integrated research model”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 25 No. 7, pp. 713-726.
Pakzad, B., & Owlia, M. B. (2020). Corona Pandemic, Earth Restart Button. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
Parry, J. (2020). China coronavirus: cases surge as official admits human to human transmission. In: British Medical Journal Publishing Group.
Pishgooie, A. H., Atashzadeh‐Shoorideh, F., Falcó‐Pegueroles, A., & Lotfi, Z. (2019). Correlation between nursing managers’ leadership styles and nurses' job stress and anticipated turnover. Journal of Nursing Management, 27(3), 527-534.
Rajabi Farjad, H. & Monshi, G. (2020). The Impact of Tyrannical Leadership on Creativity of Staff in Light of the Role of the Leader's Exchange and the Power distance. Journal of Public Administration Perspective, 11(1), 144-167.
Schwepker Jr, C. H., & Dimitriou, C. K. (2021). Using ethical leadership to reduce job stress and improve performance quality in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 94, 102860.
Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry investigation, 17(2), 175.
Yao, Z., Zhang, X., Liu, Z., Zhang, L. and Luo, J. (2020), "Narcissistic leadership and voice behavior: the role of job stress, traditionality, and trust in leaders", Chinese Management Studies, Vol. 14 No. 3, pp. 543-563. https://doi.org/10.1108/CMS-11-2018-0747.
Zieynali, S., Tavakoli, A. M., & Salaghche, S. (2019). Relationship between Ethical Climate and Job Stress with Deviant Behavior of Employees: Mediating Role of Oppressive Leadership. Ethics in Science and Technology, 14(3), 116-124.
Sarabi sh, Alavi S. (2010). Stress management. 18.
Saeb Nia, S. Karimi F. Investigating the impact of the corona disease (Covid-19) on business performance (case study: small and medium businesses in Ardabil province). (2019). Accounting and Management Perspective Quarterly. Vol.3, No.24.(persian)
Alavi HR, Kazemizadeh S. (2008). Comparing the effect of managers' leadership styles on the level of stress of government employees according to their personality type. Clinical psychology and personality, 6(2), 1-14.(persian)
Manochehari H, Lavasani Fariba Sh, Ateshzadeh Shurideh F, Akbarzadeh Baghban AR. (2016). The relationship between leadership style and nurses' perceived organizational justice. Nursing Management Quarterly. 6 (1): 62-71.
Mehram B, Dashti Rahmatabadi M. The effect of managers' leadership style on employees' sense of equality in Mashhad University of Medical Sciences. Health Management Quarterly. 2008; 12 (38): 7-16.