| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی مدیریت ساخت

چکیده

هدف و موضوع: بتن یکی از پرکاربردترین مصالح مورد استفاده در پروژه‌های ساخت است که تکنولوژی آن بسیار وسیع و شامل تخصص‌های متنوعی است. از طرفی اهمیت پروژه‌های عمرانی و ساخت در حوزه‌های مختلف اقتصاد و صنعت ملی کشور غیرقابل‌انکار است و از آن‌جا که این نوع پروژه‌ها ماهیتا با ریسک همراه می‌باشند، در تحقیق حاضر ریسک‌های عدم‌بکارگیری بتن پیشرفته در این پروژه‌ها بررسی شده و مهندسی ارزش به‌منظور کاهش اثرات آن‌ها بکار رفته است.
روش‌شناسی: برای این منظور در چارچوب روش پیشنهادی، ابتدا ریسک‌های ناشی از عدم‌بکارگیری بتن‌های پیشرفته در پروژه‌های ساخت طبق نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه استخراج شده و با استفاده از روش‌های آماری تایید شدند. سپس ریسک‌های مربوطه با استفاده از مهندسی ارزش اولویت‌بندی و رتبه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سه ریسکی که بیشترین اولویت را دارند، عبارت‌اند‌از: نارضایتی مشتری، کاهش قیمت تمام‌شده و عدم‌مقاومت در برابر زلزله. در پایان پیشنهاداتی به منظور کاهش این ریسک‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Value Engineering in Reducing the Effects of Risks of not using Advanced Concrete in Construction Projects

نویسنده [English]

  • Dariush Khazei

Master's degree in civil engineering, construction management engineering

چکیده [English]

Purpose and subject: Concrete is one of the most widely materials used in construction projects, whose technology is very broad and includes various specialties. On the other hand, the importance of construction projects in various areas of the national economy and industry of the country is undeniable, and since these types of projects are inherently risky, in the present research, the risks of not using advanced concrete in these projects are investigated and value engineering is used to reduce their effects.
Methodology: For this purpose, in the framework of the proposed method, first, the risks caused by not using advanced concrete in construction projects were extracted according to the opinion of experts and specialists in this field and confirmed using statistical methods. Then the relevant risks were prioritized and ranked using value engineering.
Conclusion: The results showed that the three risks that have the highest priority are: customer dissatisfaction, reduced price and lack of resistance to earthquakes. At the end, suggestions were made to reduce these risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Engineering
  • Risk Management
  • Advanced Concrete
  • Construction Project