ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عمران، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 مدرس دانشگاه، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب، ابهر، زنجان، ایران

چکیده

تصادفات رانندگی معمولاً نه تنها باعث تلفات انسانی قابل توجهی می شود، بلکه خسارات اقتصادی قابل توجهی را نیز به همراه دارد. بنابراین پیشگیری از حوادث رانندگی برای حفظ امنیت عمومی و کاهش خسارات اقتصادی مورد توجه کشورهای جهان است. مطالعات ایمنی جاده در سطح کلان امکان شناسایی عوامل تأثیرگذار را فراهم می‌کند که نقش مهمی در ایجاد سیاست‌های ایمنی رانندگان وسایل نقلیه دارند. توسعه روش‌های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده‌های تصادفات ترافیکی یک خط اساسی از تحقیقات در زمینه تجزیه و تحلیل ایمنی ترافیک است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل موثر در رخداد تصادفات ترافیکی در نقاط حادثه خیز درون شهری است. همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از وقوع تصادفات ناشی از تخلفات ترافیکی که یکی از پارامترهای مهم است انجام شد. منطقه مورد مطالعه محدوده بلوار امام حسین (ع) تا چهارراه نواب می‌باشد که بر اساس اطالاعات موجود اعم از تعداد تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی و تخلفات ترافیکی در یک مقطع 4 ساله (1398-1401) در پلیس راهور استخراج گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS استفاده گردید. با توجه به کمی بودن داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه استفاده شده است و به علت پذیرش رابطه خطی بین متغیر های تحقیق برای پیدا کردن معادله رابطه، از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان دادند که 82 درصد علت تصادفات در محدوده مذکور، تخلفات ترافیکی می‌باشد. و بیشتر علل اصلی تصادفات به ترتیب، عدم توجه به جلو 41 درصد، عدم رعایت حق تقدم 28 درصد، تغییر مسیر ناگهانی 16 درصد، عدم رعایت فاصله عرضی 11 درصد و عدم رعایت فاصله طولی 4 درصد می‌باشد. همچنین با ارائه راهکاریی از قبیل حضور پلیس, اعمال قانون، نصب دوربین‌های کنترل ترافیکی، برنامه آرام سازی شبکه معابر و آﻣﻮزش ﺧﻄﺮات ﺗﺼﺎدف می‌توان از افزایش تصادفات جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of Traffic Accidents in Urban Accident-Prone Areas and Providing Solutions to Reduce Them (Study axis from Imam Hossein Boulevard to Navab Crossroad, Abhar City)

نویسندگان [English]

  • Hadi Nemati 1
  • Reza Akbarigheibi 2

1 Master of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran

2 University instructor, Engineering Faculty, Saeb Non-Profit Higher Education Institute, Abhar, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Traffic accidents usually cause not only significant human casualties, but also significant economic losses. Therefore, the prevention of traffic accidents to maintain public safety and reduce economic losses is the concern of the countries of the world. Macro-level road safety studies provide the possibility of identifying influential factors that play an important role in creating safety policies for vehicle drivers. The development of appropriate statistical methods for the analysis of traffic accident data is a fundamental line of research in the field of traffic safety analysis. The main purpose of this study is to investigate the effective factors in the occurrence of traffic accidents in accident-prone areas within the city. Also, appropriate solutions were presented to prevent accidents caused by traffic violations, which is one of the important parameters. The studied area is from Imam Hussain Boulevard to Navab Crossroad, which was extracted based on the available information, including the number of accidents with damage, injury and death, and traffic violations in a 4-year period (2019-2022) in the Highway Police. SPSS software was used to analyze the data. Due to the small amount of data, Pearson's correlation coefficient was used to measure the relationship, and due to the acceptance of linear relationship between research variables, linear regression was used to find the relationship equation. The results showed that 82% of the causes of accidents in the mentioned area are traffic violations. And most of the main causes of accidents are, in order, failure to pay attention to the front 41%, failure to respect the right of way 28%, sudden change of direction 16%, failure to observe the horizontal distance 11% and failure to observe the longitudinal distance 4%. Also, the increase in accidents can be prevented by providing solutions such as police presence, law enforcement, installation of traffic control cameras, road network calming program, and accident hazard training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic accidents
  • Prone Areas
  • traffic violations
  • Urban