| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 استادیارگروه عمران، مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 گروه عمران، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

چکیده

هر ساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیر بنایی می شود. مدیریت ریسک می‌تواند از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرده و به پایان رساندن پروژه‌ها در زمان و هزینه مقرر کمک کند. تحقیق حاضر به شناسایی عواملی که موجب عدم اجرای مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی کوچک شهر آبادان می‌شوند، می‌پردازد. در این تحقیق از روش توصیفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده و از روش‌های تحلیلی عاملی اکتشافی و تاپسیس به ترتیب برای شناسایی و اولویت‌بندی عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل موثر در عدم اجرای مدیریت ریسک شامل چهار عامل اصلی (موانع ریسک تکنیکی، موانع ریسک مدیریت و رهبری پروژه، موانع ریسک های ساخت، موانع ریسک های مالی) هستند ناکافی بودن دانش پیمانکار در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors Influencing the Non-Implementation of Risk Management in Small-Scale Civil Projects (Case Study: Civil Projects in the City of Abadan)

نویسندگان [English]

  • mostafa Amini 1
  • Ebrahim Nohani 2
  • Mohammad Hossein Noorolah Dezfouli 3

1 M.Sc, Department of Civil Engineering-Construction Management, Islamic Azad University, Khorramshahr International Branch-Persian Gulf, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Materials and Energy Research Center, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.

3 Department of Civil Engineering, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran

چکیده [English]

Every year, a significant portion of the country's credits and financial resources are allocated to investment in civil and infrastructural projects. Risk management can prevent cost escalation and assist in completing projects within the designated time and budget. This study aims to identify factors contributing to the lack of implementation of risk management in small-scale civil projects in the city of Abadan. The research utilizes a descriptive method for data collection and employs exploratory factor analysis and TOPSIS analytical methods to identify and prioritize the factors. The results indicate that the influential factors in the lack of implementing risk management include four main elements (technical risk barriers, project management and leadership obstacles, construction risk barriers, financial risk barriers), among which the option of insufficient knowledge of the contractor has priority over other options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Risk management
  • construction projects
  • risk rating
  • identification
  • risk assessment
  • topsis