| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/cpj.2024.453187.1272

چکیده

در شهر گناوه، به دلیل نبود الگوی حکمروایی مطلوب شهری، اکثر برنامه‌ها از بالا به پایین بوده و موجب عدم مطلوبیت برنامه‌ها و طرح‌های شهری می‌شود. هدف این پژوهش، ارتقاء شاخص‌های حکمروایی خوب شهری از طریق تبیین مدل و رویکرد خانه شهروند در گناوه و تعمیم آن به شهر‌های زیر 100 هزار نفر جمعیت است. در ابتدا شاخص‌های هشتگانه مشارکت، کارایی و اثربخشی، ثبات سیاسی، دسترسی و اطلاعات، عدالت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، اجتماع‌محوری و قانون‌مندی به روش تحلیلی- ترکیبی و به‌صورت کمی- کیفی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و سپس مدل و رویکرد ارائه شده است. داده‌های پژوهش از طریق روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری مد نظر حدود 34286 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 تعیین گردید. شاخص‌های حکمروایی خوب شهری با استفاده از مدل و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شامل TOPSIS، Vikor به صورت فازی تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق و نتایج آزمون‌های تحلیلی نشان می‌دهد شاخص‌های موردبررسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیاز به بهبود سطح کیفی شاخص‌ها در محلات شهر گناوه دیده می‌شود، چرا که نتایج رتبه‌بندی محلات حاکی از تفاوت سطح حکمروایی در محلات است. در پایان رویکرد خانه شهروند متناسب باشرایط گناوه ارائه گردید تا پس از اعمال در شهر گناوه در شهر‌های با جمعیتی کم تر از 100 هزار نفر تعمیم یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancing Urban Good Governance Indicators Using the Citizen-House Approach in Genaveh and Extrapolation to Cities with a Population under 100,000

نویسنده [English]

  • ali beiruti

Islamic Azad university

چکیده [English]

In Genaveh city, due to the absence of a desirable urban governance model, most programs have been top-down, leading to the undesirability of urban plans and schemes. The aim of this research is to enhance the indicators of good urban governance through the explanation of the Citizen's House model and approach in Genaveh and its extension to cities with a population of less than 100,000. Initially, the eight indicators of participation, efficiency and effectiveness, political stability, access to information, social justice, accountability, community-oriented, and legality were examined and evaluated using a combined analytical-quantitative and qualitative method. The research data was collected through library and field research methods. The target population was approximately 34,286 individuals, and the sample size was determined to be 384 using Cochran's formula. The indicators of good urban governance were analyzed using planning models and techniques such as TOPSIS and Fuzzy Vikor. The research findings and analytical test results indicate that the examined indicators are in an undesirable state and there is a need to improve their qualitative level in the neighborhoods of Genaveh city. The ranking results of the neighborhoods indicate variations in the level of governance across different areas. Finally, the Citizen's House approach was proposed in accordance with the conditions of Genaveh, with the aim of implementing it in Genaveh city first and then extending it to cities with a population of less than 100,000.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good urban governance, Enhancement of urban quality, Citizen'
  • s House approach, Genaveh city