| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور کرج

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل کاهش ضایعات ساختمانی در پروژه‌های انبوه‌سازی بر اساس منطق فازی در شهرستان سیرجان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل پیمانکاران و مهندسان و کلیه عوامل مرتبط با ساخت‌وساز‌ می‌باشد. نمونه این پژوهش شامل 86نفر می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه خبره 9 عاملی ahp فازی است. پنج فرضیه مطرح‌شده که عبارت‌اند از روزآمدی صنعت ساخت‌وساز. طراحی مناسب و انطباق دائم با نیازهای در حال تغییر. ذخیره‌سازی مناسب و روش حمل‌ونقل و استفاده از مواد قابل بازیافت که این فرضیه‌ها اثبات گردیدند. همچنین پرسشنامه خبره جهت اولویت‌بندی این فرضیه‌ها نسبت به هم موردبررسی قرارگرفته و زیر معیارهای هر فرضیه واوزان آن‌ها مشخص گردیده است. نتایج نشان داد که ذخیره‌سازی و روش حمل‌ونقل رتبه اول و دوم و طراحی مناسب و به‌روزآوری صنعت ساخت‌وساز و استفاده از مواد قابل بازیافت به ترتیب از بیشترین تا کمترین اولویت برخوردارند و در زیر معیارها به ترتیب نوع سفارش و متناسب بودن با شرایط آب‌وهوایی عدم هماهنگی در طرح و اجرا و استفاده از روش‌های صنعتی و استفاده مجدد از مصالح قابل بازیافت از اهمیت بیشتری در بین مؤلفه‌های دیگر در گروه خود برخوردارند. پس از مشخص شدن اولویت‌ها مدیریت می‌تواند تصمیمم گیری و برنامه‌ریزی بهتری جهت کاهش ضایعات ساختمانی انجام دهد و همچنین از اطلاعات افراد خبره که به سیستم آشنایی کامل دارند به‌عنوان سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Reduction of Construction Waste Production in Massive Projects Using Fuzzy Logic

نویسنده [English]

  • mohsen mhyapour

Payame Noor University Department of…kraj

چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to investigate the reduction factors of construction waste in folding logistic projects in Sirjan city. The statistical population of this research includes contractors and engineers and all factors related to construction. The sample consists of 86 people who were selected by simple random sampling method. The instrument used in this research is a researcher-made questionnaire and a 9-factor questionnaire fuzzy ahp. Five hypotheses are the modernization of the construction industry. Proper design and consistent adaptation to changing needs. Proper storage and transportation methods and the use of recyclable materials, which proved these assumptions. An expert questionnaire has been reviewed to prioritize these hypotheses, and the criteria for each of their hypotheses have been identified. The results showed that storing and transportation of first and second rank and proper design and updating of the construction industry and the use of recycled materials are respectively from the highest to the lowest priority, and according to the criteria according to the type of order and fit with the climate conditions, the lack of coordination in the design and Implementing and using industrial methods and reuse of recyclable materials are more important than other components of their group. Once priorities are identified, management can make better decisions and plans to reduce construction waste, as well as information from well-known experts who use the system as
A decision support system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction waste"
  • " Fuzzy Logic"
  • "Mass production