| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو ارشد/دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
اینکه با چه معیارهایی می توان اهمیت فناوری BIM را برای جامعه ساخت و ساز تشریح کرد هنوز در بین صاحب نظران علم مدیریت پروژه جای مناقشه است . اینکه BIM صرفا یک ابزار تسهیل کننده کار است یا یک نیاز ذاتی پروژه ، بحث هایی هستند که حوزه مدیریت پروژه را طی سالهای اخیر به خود مشغول کرده است. این پژوهش به نوعی ادامه دهنده همین گفتمان است . در این پژوهش به ارائه مدلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای ارزیابی ریسکهای کاهنده بهره وری در پروژه های ساخت (توام با BIM)، تحت تاثیر عدم قطعیتها، پرداخته شده است. در این مدل پیشنهادی، 6 نوع ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. این رویکرد باعث افزایش انعطاف پذیری روش پیشنهادی در مدل کردن پروژه های واقعی می شود . پیش از ارائه یک روش ونهایتا یک الگوریتم برای تعیین مقدارکمّی افزایش بهره وری یک پروژه ، روشی برای تعیین میزان تاثیر ریسکها بر زمان و نیروی انسانی پیشنهاد شده است.
هدف نهایی در این پژوهش تبدیل مفاهیم کیفی به مقادیر کمّی است تا کارشناسان به درک عمیقتری نسبت به اهمیت BIM برسند. زیرا که منطق فازی در کنار هوش مصنوعی ابزارهای مناسبی برای جهت دادن پژوهش های مفهومی به کمیتهای قابل لمس هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Building Information Modeling (BIM) On the Labor productivity of construction projects using fuzzy logic

نویسنده [English]

  • Allahyar Farzamfar

master student/pnu

چکیده [English]

Abstract
What criteria can be used to describe the importance of BIM technology for the construction community is still a controversy among the experts in the science of project management. Whether BIM is merely a facilitator of work or an intrinsic need for a project is a debate that has engendered the field of project management in recent years. This research is a continuation of this discourse. In this research, a model based on the theory of fuzzy sets has been presented to evaluate the risk reduction of productivity in construction projects (coupled with BIM) under the influence of uncertainties. In this proposed model, six types of risk have been investigated. This approach enhances the flexibility of the proposed method in modeling real projects. Before proposing a method, ultimately, an algorithm for determining a slight increase in the efficiency of a project, A method for determining the impact of risks on time and manpower has been proposed.
The ultimate goal in this study is to transform qualitative concepts into quantitative quantities So that experts get a deeper understanding of the importance of BIM. Fuzzy logic along with artificial intelligence are the right tools to direct conceptual research to Palpable quantities. In a literal sense The numerical values obtained at the end of the work will ultimately provide an idea to follow the productivity path of the BIM-compliant projects. What risks are more effective in reducing manpower productivity, how to influence time in productivity, and to provide a method for transforming mental accumulations into numbers and one's awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Building Information Modeling
  • Human Resources
  • Fuzzy Logic