| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس عمران، مدیر عامل شرکت طرح گسترش وارنا

چکیده

در این تحقیق هدف بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری در بتن‌های با و بدون رنگ پلی اورتان حاوی متاکائولن و میکروسیلیس می‌باشد. مقاومت فشاری کلیه طرح‌های ساخته شده با افزایش سن بتن نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است. با افزایش درصد نانوسیلیس این روند افزایش حفظ شده و در 2 درصد به بیشترین مقدار افزایش می‌رسد. همچنین در طرح‌های حاوی نانومس شاهد افزایش مقاومت در 1 درصد جایگزینی هستیم. هرچند در طرح‌های جایگزینی 3 درصد نانوسیلیس و 3 درصد نانو مس در سن 90 روزه کاهش مقاومت نسبت به نمونه کنترل بدست آمده است. نتایج آزمایش نفوذپذیری نشان می‌دهد که در سن 28 روزه نانو مس تا 2 درصد و نانو سیلیس تا 3 درصد، جایگزینی بهتر بوده و با افزایش سن بتن به 90 روزه نانو مس عملکرد بهتری دارد. در نمونه‌های بدون رنگ عمق نفوذپذیری بیشتر از نمونه‌های با رنگ می‌باشد و با افزایش سن بتن، در نمونه‌های با رنگ پلی اورتان شاهد کاهش بسیار بیشتر نفوذپذیری در عمق می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of compressive strength and permeability in self-compacting concrete with and without polyurethane paint

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Asadi

Civil expert, CEO of Tarh Gostaresh Varna

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the compressive strength and permeability of polyurethane-containing and non-dyed concrete containing methacrylene and silica. The compressive strength of all designs increased with increasing age of concrete compared to the control. As the percentage of nanosilica increased, this increase was maintained and increased to 2%. We also see a 1% replacement resistance in nanosized designs. However, in the replacement designs of 3% nano silica and 3% nano copper at 90 days of age, resistance to control samples was reduced. The permeability test results show that at 28 days old nano-copper up to 2% and nano-silica up to 3% is a better replacement and performs better by increasing the concrete age to 90 days nano-copper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete
  • polyurethane
  • permeability