| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور تهران شمال

چکیده

استفاده از ساختمان های بتن مسلح از چند دهه پیش در کشور ما متداول بوده است. بسیاری از ساختمان های موجود زمانی طراحی و اجرا شده اند، که مبانی طراحی لرزه ای به خوبی شناخته شده نبوده است ، لذا این ساختمان ها دارای مقاومت، سختی و شکل پذیری کافی نیستند. این تحقیق با هدف بررسی فنی و اقتصادی روش های مقاوم سازی به بررسی تاثیرات فنی و اقتصادی دو روش مقاوم سازی با مهاربند کمانش تاب و مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی بتنی پرداخته شد.
نتایج این تحقیق نشان داد با استفاده از مقاوم سازی مقدار جابجایی هدف در مدلها به شکل چشم گیری کاهش یافته است و مشاهده می شود که دیوار برشی بتنی تاثیر بیشتری از این نظر بر روی سازه گذاشته است. مقدار دریفت نیز با اعمال مقاوم سازی کاهش یافته و این مقدار با اعمال روش افزودن دیوار برشی بتنی نسبت به حالت افزودن مهاربند کمانش تاب کاهش بیشتری داشته است.
روش های مقاوم سازی بکار رفته در این تحقیق تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد فنی سازه ها گذاشته است که این تاثیر در روش مقاوم سازی با دیوار برشی بتنی بیشتر بوده است. همچنین ارزیابی ها نشان داد علی رغم اینکه دیوار برشی بتن آرمه تاثیر بهتری از نظر فنی بر روی عملکرد سازه گذاشته است ولی از لحاظ وزنی مشاهده می شود که استفاده از مهاربند کمانش تاب می تواند اقتصادی تر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economical investigation of strengthening common methods of RC structures using pushover analysis

نویسنده [English]

  • Ahmad Rasooli

corporate sales expert

چکیده [English]

RC buildings has been constructed in our country for decades. Many of the existing buildings have been designed and implemented when well-known seismic design bases have not been common , so these buildings are not strong enough. The purpose of this research was to investigate the technical and economic effects of retrofitting methods on the technical and economical effects of two retrofitting methods including buckling restrained braces and retrofitting using a concrete shear wall. The results of this study showed that with the use of retrofitting, the amount of displacement of the target in the models has significantly decreased, and it is observed that the concrete shear wall has more effect on the structure. drift also been reduced by retrofitting, and this amount has been reduced by adding a concrete shear wall in comparision to buckling braces. Also, the evaluations showed that, despite the fact that the reinforced concrete shear wall had a better technical effect on the structural performance, it is observed that the use of a buckling brace is more economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shear wall
  • buckling restrained braces
  • push over