| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

رئیس


مهندس ایرج قربانی رییس افتخاری مجله عمران و پروژه،پیشکسوت مهندسی مکانیک کشور، با بیش از 56 سال تجربه اجرایی و مدیریتی

مهندسی مکانیک

 • irajghorbani.compmig.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر علی قربانی استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهندسی عمران مدیریت ساخت

سردبیر


دکتر علی قربانی استادیار، گروه مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهندسی عمران

سردبیر افتخاری


دکتر مجید قلهکی معاون طرح و توسعه دانشگاه سمنان و رییس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مهندسی عمران

 • mgholhakisemnan.ac.ir
 • h-index: 8

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نادر پور مهندسی عمران استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

استاد،دکترای مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا قاسمی استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مهندسی عمران

 • mrghasemieng.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید رضایی فر استاد،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

استاد،دکترای مهندسی عمران

 • orezayfarsemnan.ac.ir
 • h-index: 14

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی معصومی مهندسی عمران استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

استاد،دکترای مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز حسنی استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مهندسی عمران

 • b_hassanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا رسولی رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور
استاد،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه پیام نور

استاد،دکترای مدیریت

 • rasoulipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد شبیری استاد، گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محیط زیست، نماینده کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست در ایران

 • sm_shobeiripnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی سروش دانشیار پایه 23معماری،، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتری معماری

اعضای هیات تحریریه


دکتر آرمین منیر عباسی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

 • monirabbasipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی رضویان امرئی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهندسی عمران-زلزله

 • ali_razavianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین قربانی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

مهندسی عمران

 • aghorbanipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی مومنی معاون اداره کل حقوقی دانشگاه پیام نور
استادیار،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

دکترای حقوق

 • drmomeni.lawgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رامین انصاری استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

مهندسی و مدیریت ساخت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سارا مریدپور Associate Professor, Civil and Infrastructure Engineering Discipline, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, Australia

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهدی کیومرثی Associate Professor, Department of Built Environment, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway

Building, construction and transport technology, Building materials, Construction technology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سید هومن قاسمی استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه روان، گلاس برو، امریکا

مهندسی عمران

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فایز علی جراد استاد، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تیشرین، سوریه

دکترای مهندسی عمران، گرایش مدیریت ساخت

 • fayezjradtishreen.edu.sy

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر احسان اثنی عشری دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان

مهندسی و مدیریت ساخت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد نجیم واحدی استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک کابل، کابل، افغانستان

مهندسی و مدیریت ساخت

 • m.najim.wkpu.edu.af

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر هبه صقر استادیار، گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تیشرین، سوریه

دکترای مهندسی عمران، مدیریت ساخت

 • hebasaker1807gmail.com

دبیر تخصصی


دکتر مریم قربانی گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دکتری مهندسی معماری

 • mghorbanipmig.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی


مهندس رزا شوکتی مدیر علمی و اجرایی

مهندسی عمران--مدیریت ساخت

 • fshokati59pmig.ac.ir