ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
چالش های موجود در قراردادهای مشارکتی بخش خصوصی و عمومی (PPP)

محمدرضا کرمی

دوره 4، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.359596.1151

چکیده
  در دنیای امروز، شهرنشینی در تمام ابعاد، به سرعت در حال گسترش می باشد و مدیران شهری با توجه به گسترش شهرنشینی تلاش می‌کنند به انتظارات شهروندان و سازمان ها، از شهر و مدیریت شهری ، پاسخ دهند و برای اداره شهر در فضای متحول شده امروزی، برنامه ریزی و فعالیت نمایند. اداره شهرها در گذشته با توجه به وسعت و جمعیت کم آنها، از طریق کمک های دولتی ...  بیشتر