| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
ارزیابی اقتصادی روشهای رایج مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با استفاده از تحلیل پوش اور

احمد رسولی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-39

چکیده
  استفاده از ساختمان های بتن مسلح از چند دهه پیش در کشور ما متداول بوده است. بسیاری از ساختمان های موجود زمانی طراحی و اجرا شده اند، که مبانی طراحی لرزه ای به خوبی شناخته شده نبوده است ، لذا این ساختمان ها دارای مقاومت، سختی و شکل پذیری کافی نیستند. این تحقیق با هدف بررسی فنی و اقتصادی روش های مقاوم سازی به بررسی تاثیرات فنی و اقتصادی دو ...  بیشتر