| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران

بهنود برمایه ور؛ رضا جیحوری

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 11-22

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته، بسته پاسخ با طیف لیکرت است. به منظور رعایت اصل روایی در پرسشنامه علاوه بر نظرات ...  بیشتر