| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری معماری، دپارتمان مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

2 گروه مهندسی عمران-مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته، بسته پاسخ با طیف لیکرت است. به منظور رعایت اصل روایی در پرسشنامه علاوه بر نظرات استادان راهنما و مشاور از روایی تحلیل عامل ها نیز بهره گیری شده است و جهت بررسی پایائی ابزار پژوهش از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شده که مقدار آن 831/0 بدست آمده است. جامعه آماری عبارت است از کلیه مدیران و مهندسان شاغل به کار در شرکت های ساختمانی در شهر تهران که به شیوه تصادفی خوشه ای تعداد 384 نفر انتخاب شده اند و از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه پژوهش مبنی بر این که " روش‌های اجرایی گودبرداری و روش های بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی مطابق با استاندارد موجود است " با اطمینان 95% پذیرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the methods of excavation and the use of guard structures in Residential structures in comparison with the existing standards in Tehran

نویسندگان [English]

  • Behnod Barmayehvar 1
  • Reza Jeihoori 2

1 Technology of Architecture (Project and Construction Management) Department, Architecture and Urban Planning Faculty, University of Art, Tehran, Iran

2 Construction Management- Civil Engineering Department, Islamic Azad University of Damavand

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the methods of excavation and the use of guard structures in residential construction in comparison with the existing standards in Tehran. The research method is descriptive-survey and of applied type. A library research tool and a researcher-made questionnaire are closed responses with Likert scale. In order to observe the validity of the questionnaire, in addition to the opinions of the supervisor and consultant professors, the validity of the factor analysis has also been used. To test the reliability of the research tool, the Cronbach's alpha test has been used, which is 0.831. The statistical population is all managers and engineers employed in construction companies in Tehran, randomly clustered 384 people. Descriptive statistics and inferential statistics including t test were used. Based on the calculations done, it can be concluded that the assumption of the research that "the methods of excavation and methods of using guard structures in residential construction are in accordance with the standard" is accepted with 95% confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excavation
  • Guard structures
  • Residential construction
  • Standard