| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
به کار گیری شیوه مدیریتی چابک در پروژه های ساختمانی

محسن نجاری

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 42-50

چکیده
  امروزه پروژه های ساختمانی عموما با تاخیرات و نیز هزینه های مالی پیش بینی نشده ای به اتمام می رسند. علت این مشکلات را می توان به طور معمول متوجه پیچیدگی های پروژه و غیر قابل انکار بودن اعمال تغییرات در طول چرخه پروژه دانست. از طرفی با معرفی روش های مدیریت نوینی چون روش مدیریت چابک و تغییر روند مدیریت پروژه از روش های سلسله مراتبی سنتی ...  بیشتر