| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر

محمدعلی قنبری؛ عارف صانعی

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، ، صفحه 68-80

چکیده
  هدف پژوهش تجزیه ‌و تحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کار بر اساس پرسشنامه نوردیک در کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان می‌باشد که پس از توضیح روند کار از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه استاندارد سنجش ...  بیشتر