| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرعامل/شرکت راه و ساختمان پارس بنیان مصالح

2 معاون بخش راه و ترابری/شرکت راه و ساختمان پارس بنیان مصالح

چکیده

هدف پژوهش تجزیه ‌و تحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کار بر اساس پرسشنامه نوردیک در کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان می‌باشد که پس از توضیح روند کار از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه استاندارد سنجش جو ایمنی نوردیک که شامل 7 بعد اصلی می‌باشد را تکمیل نمایند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه معادل164 نفر از کارگران می‌باشد و به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سنجش جو ایمنی نوردیک (2006) استفاده‌شده است. سؤالات پرسشنامه 7 بعد اولویت و تعهد ایمنی مدیریت، اختیارات و قدرت ایمنی مدیریت، عدالت ایمنی مدیریت، تعهد ایمنی کارکنان، اولویت ایمنی وعدم پذیرش ریسک کارکنان، آموزش و یادگیری و اعتماد به توانایی ایمنی و اعتماد به کارایی سیستم ایمنی را پوشش می‌دهد و شامل 50 سوال می‌باشد به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 23 استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد، میانگین نمرات وضعیت جو ایمنی محیط کار و تعدادی از ابعاد مانند اختیارات و قدرت ایمنی مدیریت، تعهد ایمنی کارکنان، اولویت ایمنی وعدم پذیرش ریسک کارکنان و آموزش و یادگیری و اعتماد به توانایی ایمنی به طور معنی داری بالاتر از مقدار متوسط 5/2 قرار دارد و مطلوب می باشد. اما برای اولویت و تعهد ایمنی مدیریت، عدالت ایمنی مدیریت و اعتماد به کارایی سیستم ایمنی این مقادیر معنی‌دار نمی‌باشد و در سطح مطلوبیت قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of road construction workshops based on the environmental safety assessment of work environment

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Ghanbari 1
  • Aref sanei 2

1 CEO/Pars Bonyan Consultant

2 Deputy/Pars Bonyan Cnsultant

چکیده [English]

This research aims to analyze road construction workshops based on measuring the safety atmosphere of the work environment based on the Nordic questionnaire in the workers of active workshops in Kerman province. The research method has been descriptive-analytical. The statistical population of this study includes all workers of active workshops in Kerman province. After explaining the work process, they were asked to complete the standard questionnaire for measuring the safety of the Nordic safety atmosphere, which includes 7 main dimensions. The sample size is 164 workers in the road construction field. The available sampling method is also used to determine the sample size. To collect information, the standard questionnaire of Nordic safety atmosphere (2006) was used. Questionnaire 7 dimensions of management safety and commitment, management, and safety management, management safety justice, employee safety commitment, safety priority and non-acceptance of employee risk, education and training Learning to trust safety and reliability covers the safety of the immune system and consists of 50 items. To analyze the data, SPSS software version 23 has been used. The results show that the average scores of workplace safety atmosphere and some dimensions, namely management safety and power, employee safety commitment, safety priority and non-acceptance of employee risk, training and learning and confidence in safety ability are desirable and management safety priorities and commitment, management safety justice and confidence in safety efficiency are not desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • safety atmosphere
  • work environment
  • road construction workshops
  • Kerman city