| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی تأثیر استفاده از مواد نانو (رس ، اکسید آهن ، ذرات کربن) بر بهبود خواص عملکردی آسفالت

قاسم طهمورسی؛ حسن دیواندری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1400، ، صفحه 49-58

چکیده
  سالانه بخشی از بودجه کشورهای مختلف صرف مرمت و بازسازی آسیب های وارده به رو سازی ها می شود. در کشور ما که اغلب روکش رو سازی ها به صورت آسفالتی بوده و مقاومت کم روسازی ها در برابر بارهای دینامیکی و عمرکوتاه سرویس دهی آنها از مهم ترین مشکلات موجود در زمینه حفاظت و نگهداری راه ها به شمار می آیند که موجب خرابی های مختلف در رو سازی راه می شود. ...  بیشتر