تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد سمنان

2 تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تات، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی عمران،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران

چکیده

بهسازی خاک در مهندسی ژئوتکنیک مخصوصا در زمین هایی که دارای خاک نامناسب بوده از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های معمول بهسازی خاک و تقویت زمین های سست،گسیختگی و لغزش خاک و یا حداقل نشست های بیش از حد و نامتقارن سازه را در پی خواهد داشت.یقینا بهره برداری از روش های نوین و علوم جدید دچار تغییرات زیادی در نحوه اجرا و بهسازی خاک شده و برهمین اساس استفاده از مواد پلیمری و مصالح ساخته شده از جمله ژئوتکستایل ها به عنوان یکی از روش های نوین روز به روز افزایش یافته است. در پژوهش حاضر اندازه گیری های نشست وتنش های وارد بر خاک محصورشده با ستون های سنگی و ژئوتکستایل، درقالب نرم افزارPLAXIS 2D مدل سازی، تحلیل عددی و تاثیر عواملی چون قطر، فاصله، آرایش ستون های سنگی، زاویه اصطکاک و مقاوت برشی مصالح مورد استفاده بر نتایج تحقیق به عنوان اهداف اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت و به طور خلاصه نتایج نرم افزاری نشان داد که در پی هرچه قطرستون ها بیشتر و فاصله آن ها کمتر باشدظرفیت باربری پی ها نیز بیشتر شده است وازنظرکمی ظرفیت باربری پی بهسازی شده با ستون های سنگی و محصور شده توسط ژئوتکستایل حدود 200 کیلو نیوتن بر متر مربع بوده که افزایش حدود 140 نیوتن بر مترمربع نسبت به پی های بدون ستون های سنگی و ژئوتکستایل را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of geotextiles enclosed stone columns on soil remediation

نویسندگان [English]

  • Behzad Ebadi 1
  • Rahman Sharifi 2
  • Mahmud Nikkhah 3
1 Azad university of semnan
2 Department of Soil Conservation and Watershed Management, Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Tehran Province, Tat Organization, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering, Semnan Branch,Islamic Azad University, Seman, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone columns
  • bearing capacity
  • Geotextile
  • soil amendation
  • plaxis 2d