بررسی روش‌های پایدارسازی در دامنه ناپایدار مسیر جاده‌ها و تعیین مناسب‌ترین روش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد سمنان

2 تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تات، تهران، ایران

3 استادیارگروه مهندسی عمران ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

براساس اثرات منفی فرآیندهای غیرمترقبه برسازه های مهندسی وطرح های عمرانی مسئله شناخت، تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت مهار و کنترل و کاهش خطرات ناشی ازحوادث مذکور، مورد توجه خاص دستگاه های اجرایی و مجامع جهانی قرار گرفته است. بسیاری از این پدیده های طبیعی همچون زمین لغزش در خیلی ازمناطق به صورت بلایای طبیعی ظاهر شده و خسارات جانی و مالی فراوان و بعضا جبران ناپذیری را در پی داشته است ، برهمین اساس درپژوهش حاضر با اهداف تعیین پایداری دامنه و تعیین مناسب ترین روش پایداری و در قالب نرم افزار PLAXIS 2D موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضریب اطمینان پایداری دامنه ها ( FS ) به صورت طبقات آسیب پذیری ناپایداری خیلی زیاد ( رده ای که FS کمتر از یک باشد )، آسیب پذیری ناپایداری زیاد ( رده ای که FS از 1 بیشتر و از 25/1 کمتر باشد )، آسیب پذیری ناپایداری متوسط ( رده ای که FS آن بیشتر از 25/1 و کمتر از 5/1 باشد )، آسیب پذیری ناپایداری کم ( رده ای که FS آن بیشتر از 5/1 باشد ) تقسیم شده است. نتایج نشان داد که پایدارسازی شیروانی های خاکی به روش شمع گذاری دارای ضریب اطمینان 5/2 بوده که نسبت به شاهد افزایش حدود 0/1 داشته است و پایدارسازی شیروانی های خاکی با استفاده از انکراژ بیش ترین ضریب اطمینان را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of stabilization methods on unstable slopes of road paths and determination of the most appropriate method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kaveh 1
  • Rahman Sharifi 2
  • Mahmud Nikkhah 3
2 Azad university
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability methods
  • Unstable slopes
  • Earthquakes
  • unexpected events
  • stabilization of unstable slopes
  • PLAXIS 2D