| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی مهندسی معماری

چکیده

این مقاله با هدف ارائه بینشی در مورد اهمیت مهارت های مدیران در موفقیت در مدیریت پروژه و عدم تأکید زیاد در این زمینه در چارچوب آموزش دانشگاه ارائه شده است. در این گفتگو نظرات بسیاری از نویسندگان برجسته در رابطه با مهارتهای انسانی یا «نرم» لازم در مدیریت پروژه ها مطرح خواهد شد. در برابر این زمینه ، مروری بر چگونگی تجهیز ادبیات مدیریت پروژه و آموزش دانشگاه به مدیران بالقوه پروژه در حوزه مهارت های انسانی انجام خواهد شد. از آنجایی که راهنمای PMBOK مهمترین متون پیشنهادی در ارائه آموزش مدیریت پروژه است ، این مقاله مشخص خواهد کرد که مهارت های "سخت (فنی) بر " الزام به هزینه در خصوص مهارتهای "نرم (انسانی)" تأکید می کند. بحث بعدی نیاز به تعادل بین مهارتهای سخت و نرم در آموزش مدیریت پروژه در دانشگاه ها را نشان می دهد. نتیجه نشان می دهد که اساتید در این رشته باید اهمیت ترکیب جنبه های مهارت های انسانی بیشتر را در برنامه های آموزشی خود تشخیص دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The soft competencies of project managers, an overlooked truth in college education

نویسنده [English]

  • Samira Shokati Gourabi

Bachelor of Architectural Engineering

چکیده [English]

This article aims to provide insights into the importance of managers' skills in project management success and a lack of emphasis in this area within university education. In this talk, many prominent writers will discuss the human or "soft" skills needed in project management. Against this background, a review of how to equip project management literature and university education with potential project managers in the field of human skills will be conducted.
. As the PMBOK guide is the most important of the texts offered in project management training, this article will highlight that "hard (technical)" skills emphasize the need for cost in "soft" skills. The following discussion illustrates the need for a balance between hard and soft skills in project management training in universities. The result suggests that teachers in this field should recognize the importance of incorporating more human skills aspects into their curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers skills
  • soft skills
  • hard skills
  • project management
  • college education