| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر فنی شماره ۵۱ نظام مهندسی ساختمان

چکیده

به طور معمول فرآیند تخصیص ریسک توسط کارفرما در اسناد مناقصه انجام می‌پذیرد؛ این امر موجب می‌شود که وی بدون در نظر گرفتن شرایط منصفانه عوامل حاضر در قرارداد، مسئولیت بیشتر ریسک‌ها را یک‌جانبه به پیمانکار واگذار کند. از سوی دیگر بدلیل عدم شناخت خصوصیات پروژه و ظرفیت‌های سازمانی، عموما ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد می‌شود و پیمانکار نیز با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش، در پروژه پا‌می‌نهد. این عدم تناسب و یا عدم آگاهی از محدوده مسئولیت پذیری، قطعا بروز اختلاف و کاهش احتمال دستیابی به اهداف عملکردی پروژه را در پی خواهد داشت. لذا بررسی روش‌های مناسب تخصیص ریسک در قرارداد از جمله مشارکت جهت موفقیت پروژه ضروری است. بدین منظور اتخاذ نگرش عادلانه، مشارکتی و ایجاد موقعیت برد- برد در تنظیم مفاد قراردادها، پیشنهاد می‌گردد.
نتایج بدست آمده، یک ارتباط شفاف بین شکل قرارداد و نیز همکاری در مدیریت ریسک را در پروژه‌ها نشان می‌دهد. لذا آن دسته از اشکالی که مشارکت اولیه فعالان را پشتیبانی نموده و فرصت‌‌هایی برای گفتگوی آزاد و همکاری ایجاد می‌کنند، منجر به یک فرآیند مدیریت ریسک کارآمدتر خواهندشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Optimal Risk Allocation in Contracts by Participatory Method

نویسنده [English]

  • Mahdi Babazadeh

عضو دفتر

چکیده [English]

normally , the risk allocation process is carried out by the owner in the bidding documents ; it causes him to assign responsibility to the contractor without considering the fair conditions of the present factors in the contract . on the other hand , due to lack of knowledge of project characteristics and organizational capabilities , it is generally suggested that an inappropriate contract structure is proposed by the owner of the project . this mismatch , or lack of awareness of the range of responsibility , will certainly lead to a decrease in the likelihood of achieving the project performance goals . therefore , investigating appropriate risk allocation methods such as participation for project success is essential . therefore , it is suggested to adopt a fair , participatory and win - win attitude towards the regulation of contract provisions .
the results show a clear relationship between the form of contract and also the agreement in risk management in projects . so those problems that support initial participation of actors and create opportunities for free and non - liberal talk will lead to a more efficient risk management process

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Risk allocation"
  • " contract"
  • "strategy"
  • " partnership"
  • " win-win situation"