| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

توسعه پایدار در همه زمینه ها مطرح است که شامل مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از جمله در مبحث محیط زیست می باشد. لذا
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر
هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان قطار شهری
استان اصفهان به تعداد 459 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه گیری به صورت گروهی)طبقه های تصادقی( و حجم نمونه از طریق فرمول
کوکران به تعداد 209 مشخص گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد استفاده
شد. روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل
داده ها از نرم افزار lisrel8.5) ( استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد ابعاد مدیریت دانش تاثیر معناداری بر توسعه پایدار محیط زیست و
بهره وری سبز دارد و بهره وری سبز تاثیر معناداری بر توسعه پایدار محیط زیست ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CAUSAL MODEL THE SUSTAINABLE ENVIRONMENT BASED ON KNOWLEDGE MANAGEMENT AND GREEN PRODUCTIVITY

نویسندگان [English]

  • saman zahedi dareshoori 1
  • abbas sabet 2

1 Master of Civil Engineering,Construction Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

2 Faculty Member, Department of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Sustainable development is proposed in all areas, including economic, socio-political, and environmental debates. Therefore, the current research was conducted with the aim to present the causal model of the environment sustainable development based on knowledge management and green productivity. Considering research objective, this is an applied study, and regarding data collection method, it is a descriptive correlational one. The statistical population of the current research consisted of all employees of metro organization of Isfahan province (n=459). Research sample was selected using group (stratified random) sampling method and sample size was calculated to be 209 based on Cochran formula. In order to collect the given data and measure research variables, an standard questionnaire was used. The validity and reliability of the measurement tool were confirmed by content validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively. Lisrel 8.5 software was used to analyze data. Results of path analysis showed that the dimensions of knowledge management have significant effect on the environment sustainable development and green productivity, and green productivity has no significant effect on the environment sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment sustainable development
  • Green productivity
  • Knowledge management
  • Knowledge creation
  • Knowledge storage