| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران

بهنود برمایه ور؛ رضا جیحوری

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 11-22

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته، بسته پاسخ با طیف لیکرت است. به منظور رعایت اصل روایی در پرسشنامه علاوه بر نظرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیر محله؛ سحر امینی؛ سارا نظرنیا خراجو

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 23-29

چکیده
  وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که بیش از دوسوم کشور جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان شهر‌های کشور که منابع تامین آب آن‌ها متکی به آب‌های زیر زمینی است را در بر می‌گیرد و کمتر از یک سوم کشور در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی ریسک‌ در پروژه های عمرانی براساس روش Best Worst Method مطالعه موردی:آزادراه اراک-خرم‌آباد

رحیم تقی زاده؛ احمد پوستچی

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 30-44

چکیده
  طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی همواره از مهم‌ترین بخش‌های مولد صنعتی بوده که موجب رشد و پیشرفت اقتصادی می‌گردد. در شرایط متغیر اقتصادی، فناوری و سیاسی این طرح های سرمایه‌گذاری با ریسک‌ها و مخاطرات فراوانی روبه‌رو هستند که موفقیت این طرح‌ها به شناسایی، ارزیابی و مدیریت صحیح این مخاطرات وابسته است. چراکه ریسک جزئی از هر پروژه بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش

وحید حاتمی؛ عباس ثابت؛ احمد جنابعلی جهرمی

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 45-55

چکیده
  بهره‌وری منابع انسانی دغدغه مهم سازمان‌های امروزی است؛ زیرا اساسی‌ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت‌بخش و کسب مزیت رقابتی، به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در هر سازمانی، نیازمند سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر روش استفاده از انواع سرمایه در جهت افزایش بهره‌وری است و شناخت هر نوع سرمایه ای در راستای بهبود بهره‌وری نیروی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ فرشید موافق قدیرلی

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 56-76

چکیده
  امروزه استفاده از بتن پر مقاومت در پروژه‌های بزرگ دنیا بسیار رایج شده است. به‌طوری‌که ساخت بزرگ‌ترین و بلندترین سازه‌های جهان بدون استفاده از تکنولوژی بتن پر مقاومت تقریباً غیرممکن می‌باشد. از طرفی با توجه به گستردگی سازه‌های بتنی در کشورمان، در آیین‌نامه طراحی سازه‌های بتنی از تأثیرات مقاومت بتن بر عملکرد دینامیکی سازه سخنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت؛ محمد مهریار

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، صفحه 77-92

چکیده
  پروژه های عمرانی به طور عمده می توانند با بهره گیری از رویکردهای مختلف به حد مطلوب از کمال برسند.فرض رویکرد متعارف مدیریت پروژه این است که با جهانی منظم و قابل پیش بینی روبه روست. این درحالی است که ویژگی هایی هم چون تعداد زیاد اجزا، وابستگی متقابل میان آنها، درجه بالای هم افزایی، تنوع اجزا و مهم تر از همه، رفتار غیرخطی که از مشخصه های ...  بیشتر