ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران،موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 گروه مهندسی عمران ، موسسه آموزش عالی آپادانا ، شیراز، ایران

چکیده

بهره‌وری منابع انسانی دغدغه مهم سازمان‌های امروزی است؛ زیرا اساسی‌ترین محرک رسیدن به نتایج رضایت‌بخش و کسب مزیت رقابتی، به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در هر سازمانی، نیازمند سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر روش استفاده از انواع سرمایه در جهت افزایش بهره‌وری است و شناخت هر نوع سرمایه ای در راستای بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، امری لازم و ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضرکارکنان معاونت عمرانی شهرداری شیراز به تعداد 300 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه‌گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 168 مشخص گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته‌ است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار (lisrel) استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی دارد و اشتراک دانش نقش میانجی معناداری بین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The causal model of human capital efficiency in civil projects based on social capital and knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • vahid hatami 1
  • abbas sabet 2
  • Ahmad Jenabali Jahromi 3

1 Department of Civil Engineering. Apadana Institution, Shiraz, Iran

2 Faculty Member, Department of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran

3 Department of Civil Engineering. Apadana Institution, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Human resource efficiency is an important concern of modern organizations; because it is considered as the most basic stimulus to achieve desired results and promote competition. Improving the efficiency of human resources in any organization requires investment, or in other words, the ways to use various types of capital to increase efficiency, and recognizing any type of capital in order to improve the efficiency of human resources is necessary. Therefore, the present study aimed at presenting the causal model of human capital efficiency in civil projects based on social capital and knowledge sharing. The applied objective of the present study and the data collection procedure is descriptive and correlational. The participants of the present study included the 300 hundred employees of Shiraz Municipality's Deputy for Civil Engineering. Sampling method in groups and sample volume through Cochran formula 168 was identified. A standard questionnaire was used for data collection procedure and measuring the research variables. The content validity of the measuring instrument was confirmed and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Lisrel software was used to analyze the data. The results of path analysis showed that the dimensions of social capital have a significant effect on the efficiency of human capital in civil projects .the results also showed that knowledge sharing played a significant role in social capital and efficiency of human capital in civil projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital efficiency
  • Construction projects
  • Social capital
  • Knowledge sharing
  • Structural capital
  • Communication capital
  • Cognitive capital