تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 مربی ،گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

پروژه های عمرانی به طور عمده می توانند با بهره گیری از رویکردهای مختلف به حد مطلوب از کمال برسند.فرض رویکرد متعارف مدیریت پروژه این است که با جهانی منظم و قابل پیش بینی روبه روست. این درحالی است که ویژگی هایی هم چون تعداد زیاد اجزا، وابستگی متقابل میان آنها، درجه بالای هم افزایی، تنوع اجزا و مهم تر از همه، رفتار غیرخطی که از مشخصه های اصلی سیستم های پیچیده می باشد، باعث شده ماهیت پروژه های ساخت، کاملاً متفاوت باقبل به نظر آید. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان عمران شهرداری اصفهان به تعداد 135 نفر در نظر گرفته شد، شیوه نمونه‌گیری به صورت گروهی(طبقه‎ای تصادقی) و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 100 مشخص گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‎افزار (SPSS 24) استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد مدیریت زمان با ضریب مسیر 0.945 بیشترین تاثیر را بر مدیریت پروژه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of stress management and time management on project management success in the construction industry

نویسندگان [English]

  • saman zahedi dareshoori 1
  • abbas sabet 2
  • Mohammad Mehryar 3
2 Faculty Member, Department of Management, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
3 Instructor, Department of Civil Engineering, Apadana Higher Education Institute, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Construction projects can mainly achieve the desired level of perfection by using different approaches. Assuming the conventional approach to project management is to face a systematic and predictable world. However, features such as the large number of components, the interdependence between them, the high degree of synergy, the variety of components and most importantly, the nonlinear behavior that is a key feature of complex systems, has made the nature of construction projects, It looks completely different than before. Therefore, the present study was conducted with the aim of influencing stress management and time management on the success of project management in the construction industry. The present study is a descriptive correlation from the perspective of applied purpose and from the perspective of data collection method. The statistical population of the present study of the staff of Isfahan Municipality Civil Organization was considered to be 135 people, the sampling method was determined as a group (random class) and the sample size was determined by Cochran's formula as 100. A standard questionnaire was used to collect the desired information and measure the research variables. The validity of the measurement tool is confirmed by its content and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Software (SPSS 24) was used to analyze the data. The results showed that time management with a path coefficient of 0.945 has the greatest impact on project management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • stress management
  • time management