| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور، تهران شمال

چکیده

مدیریت ارتباطات پروژه شاهراه اصلی تبادل اطلاعات پروژه است.برقراری ارتباطات موثر هدفمند یکی از عوامل مهم وتعیین کننده در موفقیت پروژه ها به شمار می­آید درتمامی پروژه ها مدیران اکثر زمان خودرا صرف برقراری ارتباط با انواع ذینفعان درگیر در پروژه اعم ازداخلی و خارجی حقیقی و حقوقی می کنند لذا ارتباطات مدیریت شده می تواند نقش بسزایی در صرفه جویی درزمان و هزینه های ذینفعان و در نتیجه تسهیل مدیریت پروژه داشته باشد مدیریت ارتباطات مطلوب نیازمند ابزارهایی همچون برنامه مدیریت ارتباطات رویه­هاودستورالعملها است که نحوه مدیریت ارتباطات در پروژه را تشریح کرده و همچنین سازمانی که به عنوان بازوی اجرای فرایندهای برنامه ریزی شده را اجرا و به طور منظم عملکرد آن را کنترل و پایش نموده و درصورت لزوم انها را به روز رسانی کند. با نگاه به مطالعات میدانی انجام شده درشرکتهای همکار و شریک شرکت کیسون در امر تحقق عملیاتی موضوع مدیریت ارتباطات در پروژه ها پیشرو بوده و از تجربیات مناسبی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Project Communications Management

نویسنده [English]

  • Samaneh Akbari

* BS student in Project Management, Payame Noor University, North Tehran

چکیده [English]

Project communication management is the main way of exchanging project information. Establishing effective and targeted communication is one of the most important and determining factors in the success of projects. Describe and also the organization that implements the planned processes as an implementation arm and regularly controls and monitors its performance and updates them if necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • communication
  • management
  • organization
  • communication process
  • effective communication
  • awareness
  • construction industry