| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز، الیگودرز، ایران

چکیده

استفاده از بتن الیافی می تواند تحول چشمگیری در کم و کیف سازه های در دست اجرا یا طرح های آینده کشور داشته باشد. ﺑﺘﻦ الیافی در حقیقت ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرگیری الیاف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎر های ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از هم ﭘﺎﺷیده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮکیب ﮐﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﯽ، ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و پیوﺳﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎده ﺷﮑﻞ ﭘﺬﻳر جهت تولید ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺎوم ﭘﺮاﻧﺤﻨﺎ را ﻓﺮاهم ﻣﯽ آورد. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف های ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ بهبود ﺧﻮاص فیزیکی و شیمیایی ﺑﺘﻦ و ﮐﺎهش جمع شدگی ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﯿﺎف ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻟﯿﺎف ﻓﻠﺰی و آرﻣﺎﺗﻮر های ﺣﺮارﺗﯽ می ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ همین دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع از اﻟﯿﺎف در ﺳﺎل های اﺧﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این تحقیق دلیل ضرورت استفاده از الیاف کورتا، کاربرد های بتن الیافی، نحوه ساخت و خواص مکانیکی نمونه های مسلح به الیاف با توجه به نتایج کاربرد ها و پژوهش های انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Laboratory study of the effect of various fibers on the physical and chemical properties of fiber concrete

نویسندگان [English]

  • Kian Asghari
  • Mehdi Vajdian

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Aligudarz, Aligudarz, Iran

چکیده [English]

The use of fiber concrete can have a significant change in the quantity and quality of running structures or future plans of the country. Fiber concrete is actually a composite that increases the tensile strength by applying the reinforcing fiber inside the concrete mixture and is not easily break down under the impact of impact loads. This composite combination has the proper integration and continuity and the possibility of using concrete as a possible material to produce wiggly-resistant surfaces. The use of macrosynthetic fibers increased the physical and chemical properties of concrete and reduced shrinkage of fresh and hardened concrete. Macrosynthetic fiber can be a suitable replacement for metal fiber and thermal rebars, so the use of this type of fiber has spread in recent years. Fiber concrete is currently widely used in various applications such as highways, foundations, military industries, protection walls, and other cases. In this research, the reason for the necessity of using kortta fiber, construction method, mechanical properties of fiber concrete samples according to the results of applications and research has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber concrete
  • Physical and chemical properties
  • Macrosynthetic fiber
  • Composite
  • Kortta fiber