| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی ،تهران،ایران

چکیده

امروزه اطراف خود با انواع پروژه های خرد و کلان عمرانی رو به رو هستیم. از موارد موثر در بروز تأًخیرات اجرایی این پروژه ها در ایران، مشکلات ناشی از انتخاب نحوه انجام خدمات طراحی و اجرا می باشد. انتخاب مناسب روش اجرا می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30% کاهش دهد. یکی از این روشها، طرح و ساخت (EPC) می باشد که تمایل طرفین بر اجرا به این روش ملموس تر شده است. از شاخه های این قرارداد، EPC CONVERTED یا طرح و ساخت مشروط است. طبق آن، طرفین، آگاهانه ریسکها و شرایط اختصاصی پروژه را می پذیرند و با تغییر و قبول مسئولیت ها در هر بخش از EPC نقش پر رنگ تری نسبت به قراردادهای مرسوم EPC ایفا می نمایند. در این تحقیق که از نوع کاربردی و از روش تحقیق موردی و بر اساس آنالیز داده های جمع آوری شده از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته است، سعی بر آن شد تا با شناسایی عوامل تأخیر طرح و ساخت مشروط که ناشی از عدم شفافیت مسئولیت ها، شرح کارها و نداشتن اختیار لازم و کافی پیمانکار می باشد، راهکارهایی جهت بروز تأخیرات ارائه گردد. حذف بخشی از فعالیت ها و تغییر در برنامه زمان بندی و منابع اختصاص داده شده، دخالت زیاد کارفرما در طول عمر پروژه و برهم زدن نظم و مدیریت پیمانکار از عوامل تأخیر شناسایی شده اند که می توان با تهیه اسناد مناقصه شفاف و تعیین شرح وظایف و خدمات بصورت دقیق، از بروز آنها جلوگیری کرد. بررسی ها نمایانگر آن است که این قرارداد یکبار در ایران و در پروژه میادین نفت و گاز سراجه قم اجرا شده که خود نشان از عدم شناخت این قرارداد است. شناسایی عوامل تاًخیر و راهکارهای جلو گیری از آنها جهت ایجاد آگاهی برای کاربران و پیشبرد ایده آل پروژه مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify delayed factors in conditional design and construction projects (EPC Converted) and provide solutions to prevent their creation in the oil and gas industry

نویسنده [English]

  • Sarah Nematpour

Master of Construction Management, Alaedollah Semnani Higher Education Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

These days, we are facing a variety of small and large construction projects around us. One of the effective factors in causing the implementation delays of these projects in Iran is the problems caused by choosing how to design and implement services. Proper selection of implementation methods can reduce project execution time by up to 30%. One of these methods is design and construction (EPC), which has made the tendency of both parties to implement this method more tangible. One of the branches of this contract is EPC CONVERTED or conditional design and construction. Accordingly, the parties knowingly accept the risks and specific conditions of the project and play a more colourful role than conventional EPC contracts by changing and accepting responsibilities in each section of the EPC. In this research, which has been done from the practical type and from the case research method and based on the analysis of the collected data through interviews and questionnaires, attempt was made to identify the causes of the delay in the design and conditional construction, which is due to the lack of transparency of responsibilities and job description and the lack of necessary and sufficient authority of the contractor and provide solutions for delays. Elimination of part of the activities and changes in the schedule and resources allocated, high involvement of the employer during the project life and disruption of order and management of the contractor have been identified as delaying factors that can be identified by preparing transparent tender documents and determining job descriptions and The services strictly prevented them from occurring. Studies show that this contract has been implemented once in Iran and in the Sirajeh Qom oil and gas fields project, which shows that this contract is not recognized. Identifying delay factors and ways to prevent them will be helpful in creating awareness for users and promoting the ideal project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay Factor
  • EPC
  • Converted
  • Responsibility
  • Solution