| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور شهر ری

چکیده

پروژه فعالیتی موقت، دارای زمان‌بندی، شروع و پایان است و برای رسیدن به یک هدف معین برنامه‌‌ریزی شده است. مدیریت پروژه، باید پروژه را، سر وقت و همگام با بودجه‌ی در نظر گرفته شده آماده نماید. کار مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت و تکنیک برای رسیدن به این هدف است. استانداردهای پروژه، از تکنیک‌هایی هستند که مدیران پروژه از آنها بهره می‌گیرند. انتخاب استاندارد مناسب برای پروژه‌ها درجهت تضمین اجرای درست پروژه امری ضروری است کهباید در ابتدای هر پروژه انجام گیرد. با توجه به اینکه انتخاب یک استاندارد در مدیریت پروژه، هزینه‌های سنگینی به سازمان‌ها تحمیل می‌کند، مدیران به دنبال روشی هستند که ریسک کمتر، بازدهی بیشتر و نتیجه بهتری را در خود داشته باشد. ما در این مقاله به توضیحی اجمالی درباره خود موضوع که شامل توضیح درباره مدیریت پروژه، استاندارد مدیریت پروژه و رویکردها در تدوین استانداردهای مدیریت پروژه، دامنه کاربری آنها و نیز 5 استاندارد جهانی که شامل: PMBOK، ISO10006، PRINCE2، APM، OPM3 می‌باشد پرداخته‌ایم. برای رسیدن به هدف موضوع انتخابی، این 5 استاندارد جهانی را از لحاظ اهداف آنها در مدیریت پروژه، ویژگی‌ها و مزایا، فرآیندها‌، اجزا و ساختار مورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه دست یافتیم کهاستانداردPMBOK، مدیریتپروژهرابهعنوانراهکارهاییبیانمی کند کهدربیشترپروژه‌ها وزمان‌هاکاربرددارد. در استاندارد ISO10006مدیریتتمامیپروژه‌هابرطبقاصولمدیریتکیفیت و استانداردهای کیفی،انجام می‌شوند. استاندارد PRINCE2 از روشی ساختاری برای مدیریت پروژه‌ها استفاده می‌کند و مدیریتپروژه در استانداردAPM رویروشمدیریتپروژهتمرکزدارد. در استاندارد OPM3 انتخاب پروژه بر اساس بیشترین سود برای سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Project management standards

نویسنده [English]

  • Fatemeh Jamshidi

BS student in Project Management Engineering, Payame Noor University, Rey

چکیده [English]

 
A temporary activity project has a timing, start and end and is planned to achieve a specific goal. Project management must prepare the project on time and in line with the intended budget. The task of project management is to use knowledge, skills and techniques to achieve this goal. Project standards are techniques that project managers’ use. Choosing the right standard for projects is essential to ensure that the project is properly implemented at the beginning of each project. Given that choosing a standard in project management imposes heavy costs on organizations, managers are looking for a way that has less risk, more efficiency and better results. In this article, we provide a brief explanation of the subject itself, which includes a description of project management, project management standards and approaches to the development of project management standards, their scope and 5 global standards, including: PMBOK, ISO10006, PRINCE2, APM, OPM3 have paid. To achieve the goal of the selected topic, we examined these 5 global standards in terms of their goals in project management, features and benefits, processes, components and structure, and concluded that the PMBOK standard, project management as Expresses solutions that are used in most projects and times. In ISO10006 standard, all projects are managed according to the principles of quality management and quality standards. The PRINCE2 standard uses a structured approach to project management, and project management in the APM standard focuses on the project management approach. In OPM3 standard, project selection is based on the maximum benefit for the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management Standard
  • PMBOK
  • ISO10006
  • PRINCE2
  • APM
  • OPM3