| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس دیوان محاسبات کشور، تهران،ایران

چکیده

زمان، هزینه و کیفیت از معیارهای اصلی پروژه محسوب میشوند که مدیران پروژه برای کسب موفقیت در پروژه‌ها، همواره به دنبال اتمام پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن، با صرف کمترین هزینه و با باالترین کیفیت میباشند. یکی از چالشهای اصلی در این مورد، انتخاب رویکردی مناسب به منظور رسیدن به اهداف مذکور میباشد. از رایجترین رویکردها در این مورد، استفاده از تکنیک موازنه است. در واقع با استفاده از این تکنیک، میتوان بهینه ترین حالت اجرای فعالیتهای پروژه را که کمترین زمان اجرا، کمترین هزینه ی مصرفی و بیشترین کیفیت را به دنبال دارد، بدست آورد. . مدیریت کیفیت پروژه کلیه مراحل و بخش‌های پروژه را شامل تعریف اولیه پروژه از طریق فرآیندهای پروژه، مدیریت تیم پروژه، اقلام قابل تحویل و اختتام پروژه در بر دارد. امروزه به کارگیری سیستم‌های مدیریت کیفیت به عنوان ضرورتی برای ضمانت بقای سازمانها، مطرح شده و دراین زمینه تحقیقات و مقالات گوناگونی به رشته تحریر درآمده است، لیکن از استقرار این سیستم در پروژه‌ها کمتر بحثی به میان آمده است. در این مقاله ضمن تشریح مبحث موازنه هزینه زمان کیفیت، به بررسی مدیریت کیفیت در پروژه‌ها، به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های دانش مدیریت پروژه، پرداخته شده و در ادامه بررسی مفاهیم هزینه یابی کیفیت در خصوص مدیریت کیفیت در پروژه‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving the quality with quality costing

نویسنده [English]

  • Hassan Saharkhiz

Expert of the Court of Audit, Tehran, Iran

چکیده [English]

Time, cost and quality are the main criteria of the project that project managers to achieve success in projects, always seek to complete projects in the shortest possible time, at the lowest cost and with the highest quality. One of the main challenges in this case is choosing the right approach to achieve these goals. One of the most common approaches in this case is to use the balancing technique. In fact, by using this technique, the most optimal mode of project activities can be achieved, which leads to the least execution time, the lowest cost and the highest quality. . Project quality management includes all stages and parts of the project, including the initial definition of the project through project processes, project team management, deliverables, and project completion. Nowadays, the use of quality management systems has been proposed as a necessity to ensure the survival of organizations, and various researches and articles have been written in this field, but the establishment of this system in projects has been less discussed. In this article, while explaining the issue of quality time cost balance, quality management in projects is examined as one of the most important areas of project management knowledge, and then the concepts of quality costing regarding quality management in projects are examined. Is analyzed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • project quality management
  • quality improvement
  • cost-time balance
  • quality costing