| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس دیوان محاسبات کشور، تهران،ایران

چکیده

یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی مدیریت و تامین هزینه های پروژه می باشد. پروژه های عمرانی می بایست با مدیریت صحیح هزینه مطابق با بودجه مصوب و زمان بندی شده به اتمام برسند، بدیهی است که استفاده ازالگوی صحیحی برای مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی جزء خواسته ها و نیازهای اساسی مدیران پروژه می باشد. هر تغییری در هر یک از پارامترهای کیفی و کمی پروژه بطور یقین یکی از اولین تاثیراتش را بر روی هزینه خواهد داشت، بنابراین نحوه مدیریت هزینه پروژه یکی از عوامل کلیدی تاثیر گذار در موفقیت و یا عدم موفقیت در یک پروژه خواهد بود.
این مقاله، در ابتدا به مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی پرداخته و در ادامه به روش های تأمین مالی پروژه در دو بخش زیربنایی و روبنایی اشاره می کند، سپس با تشریح فرآیندهای مدیریت در محدوده تأمین مالی پروژه ها به نارسایی های عدم تامین هزینه ها در پروژه ها می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cost management and financing methods

نویسنده [English]

  • Hassan Saharkhiz

Expert of the Court of Audit, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important issues in the management of construction projects is the management and financing of the project. Construction projects must be completed with proper cost management in accordance with the approved and scheduled budget. Obviously, using the correct model for cost management in construction projects is one of the basic wants and needs of project managers.
This article first deals with cost management in construction projects and then refers to project financing methods in both infrastructure and superstructure, then describes the management processes in the scope of project financing to the shortcomings of non-financing Deals in projects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost management
  • financial resources
  • financing
  • project finance portfolio