مبانی مسئولیت های مهندس ناظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مهندسی مدیریت پروژه

چکیده

با توجه به اینکه مسئله ی  مسئولیت در هر حرفه ای از اهمیت بسیاری برخوردار است پس هدف مقاله ی حاضر بررسی مسئولیت مهندس ناظر در پرژوه های عمرانی و اصول نظارت بر اجرای ساختمان ها را توجیه میکند با بررسی وظایف قراردادی و قانونی مسئولی مهندس ناظر این نتیجه بدست آمد که مسئولت مدنی مهندس ناظر با تئوری تقصیر نیز قابل توجیه نیست به این دلیل که مطابق قواعد عام مسئولیت  در مسئولیت قراردادی احراز تقصیر شرط تحقق مسئولیت  نمی باشد . فلذا می توان نتیجه گرفت که مهندس ناظر در صورتی که به وظایف قانونی عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود مگراینکه ثابت نماید قوه ی قاهره مانع عمل به تعهدات قراردادی و قانونی شده است.
جبران خسارت ناشی از فعالیت های حرف های مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی ممکن خواهد بود. از مهمترین معضلات کشور در حوزه ساختمان، نداشتن تعریفی جامع و صریح از مهندس ناظر از ساختمان است. حتی افراد شاغل در این حوزه نیز به معنای واقعی این سمت را به خوبی نمی شناسند و با سطحی نگری، تنها وظیفه اصلی این مهندسین را تطبیق نقشه با نحوه اجرای بنا میدانند. اینکه پروژه های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده ای هستند نیازی به گفتن و تأکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک ساختمان باشد یا یک پل دخیل هستند. از کارفرما تا پیمانکار همه اهداف مشخصی را طبق اصولی از پیش مشخص شده دنبال میکنند. مهندس ناظر ساختمان از جمله افرادی است که نقش مهمی را در پیشبرد پروژه های ساختمانی ایفا خواهد کرد. با در نظر داشتن این اهمیت در این مقاله قصد داریم که به تحلیل ابعاد قانونی مسئولیت مهندس ناظر ساختمان بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Supervising Engineer Responsibilities

نویسنده [English]

  • tayyaba reyhani
Project Management Engineering Expert
چکیده [English]

Compensation for the professional activities of engineers in today's industrial life will be possible only in the shadow of this branch of law. One of the most important problems of the country in the field of construction is the lack of a comprehensive and clear definition of the supervising engineer of the building. Even people working in this field do not really know this position well and with a superficial view, the only main task of these engineers is to adapt the plan to the construction of the building. Given this importance in this article, we intend to analyze the legal aspects of the responsibility of the building supervising engineer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Compensation
  • Supervising Engineer
  • Civil Projects
  • Damage
  • Supervision