| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در هر کشوری، زیرساخت‌ها و آبادانی آن کشور را تشکیل می‌دهند. در اجرای این پروژه‌ها تامین مالی دغدغه مهم و اولیه مـی‌باشـد بـا توجـه بـه کمبـود تاسیسات و زیـر ساخت‌های زیربنایی در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه‌ای از سوی دیگر سرمایه از نقش غیر قابـل انکاری در این میان برخوردار می‌باشد. تامین مالی پروژه‌ها از شایع‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در هر کشور به حساب می‌آید. بدون شک، نحوه و چگونگی تامین مالی، برای پروژه‌های مورد نظر در هر سطح از نهادهای موجود، به ویژگی آن پروژه بستگی دارد. توجه به تامین مالی سهم بالایی در رفع مشکلات تامین مالی و راه‌اندازی پروژه‌ها دارد. لذا هدف از این مطالعه رتبه-بندی روش‌های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه‌های عمرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش، توصیفی- پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ تهیه‌شده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش‌ تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش تحلیل سلسله مراتبی) استفاده شد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ پنج نفر از کارشناسان ارشد مهندسی مالی با حداقل10 سال سابقه حضور در پروژه‌های تامین مالی شرکت-های عمرانی در غرب تهران ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزارسوپردسیژن (Super Decisions) تحلیل شد. نتایج رتبه‌بندی تامین مالی نشان داد که وام‌های بین المللی با وزن نسبی 314/0 رتبه اول، انواع قراردادهایBOT با وزن نسبی 21/0 و فاینانس با وزن نسبی 171/0 جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که به‌طورکلی معیار نرخ بازده بیشتر با وزن نسبی 64/0 نسبت به معیارهای ریسک کمتر با وزن نسبی 26/0 و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن نسبی 1/0 از اهمیت بالاتری در تامین مالی از منابع خارجی در پروژه‌های عمرانی برخوردارند و بایستی به آن‌ها توجه بیشتری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of financing methods from external sources in construction projects

نویسندگان [English]

  • Omid Jabbari 1
  • Mahdi Safaei 2
  • Babak Aminnejad 3

1 Department of Civil Engineering, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

Infrastructure and development projects in any country constitute the infrastructure and development of that country. In the implementation of these projects, financing is an important and primary concern due to the lack of infrastructure and infrastructure in the country on the one hand and the lack of capital resources on the other hand, capital has an undeniable role in this. Financing projects is one of the most common investment methods in any country. Undoubtedly, how and how to finance the projects for each level of existing institutions depends on the nature of the project. Paying attention to financing has a high share in solving the problems of financing and launching projects. Therefore, the purpose of this study is to rank the methods of financing from external sources in construction projects. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the nature of the method. In order to collect data, a questionnaire based on multi-criteria decision making method (network analysis method) was used, which was completed by five senior financial engineering experts with at least 10 years of experience in financing projects of construction companies in the west of Tehran. The collected data were analyzed by Super Decisions software. The results of financing ranking showed that international loans with a relative weight of 0.314 ranked first, BOT contracts with a relative weight of 0.21 and finance with a relative weight of 0.171 took second and third place. Findings of the study show that in general, the criterion of higher rate of return with a relative weight of 0.64 than the criteria of lower risk with a relative weight of 0.26 and a ceiling of more funds with a relative weight of 0.1 is of higher importance in financing from external sources in the project. Have civil engineering and should be given more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • External Resources
  • Development Projects
  • Investment
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)