| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

تصادفات رانندگی دومین نوع مرگ و میر در سطح جهان هستند. که در کشور ایران نیز با یک چنین مساله‌ی فاجعه باری مواجه هستیم. هدف از این تحقیق، بررسی عامل های انسانی منجر به تصادفات است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که از میان تمامی عامل های انسانی ای که منجر به تصادف می شوند، عامل عجله و شتابزدگی، عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت فاصله طولی و عرضی، سرعت زیاد، تعجیل و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم توجه به جلو، و سرعت غیر مجاز بیشترین میزان تصادفات را در پی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the human factors affecting urban traffic accidents

نویسنده [English]

  • Mahdi montazerSaheb

دانشجوى ارشد

چکیده [English]

Traffic accidents are the second leading cause of death worldwide. In Iran, we are facing such a catastrophic issue. The purpose of this study is to investigate the human factors leading to urban traffic accidents. This research has been done using descriptive-analytical method. Findings from the research show that among all the human factors that lead to an accident, the cause of haste and urgency, non-observance of the right of way and non-observance of longitudinal and transverse distance, high speed, haste and non-observance of traffic rules and Driving, not paying attention to the front, and speeding are the most common causes of accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • driving automotive accidents
  • urban driving traffic
  • human factor