| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور،

2 دانشگاه سمنان، ایران

3 استادیار دانشگاه، دانشگاه فردوسی،مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش باهدف شناسایی نقش مهارت‌های کوچینگ مدیر پروژه‌های محوطه‌سازی و ساختمان‌های فرهنگی فرودگاه مشهد در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی‌نفعان پروژه به شناسایی شاخص‌های مهارت کوچینگ و مؤلفه‌های هریک پرداخته شده است. باتوجه‌به این که کوچینگ مجموعه‌ای از مهارت‌های شنیدن فعال، همدلی و پرسشگری در بستر اعتمادسازی است، با جستجو در متن کتاب‌ها، استانداردها، مقالات و مصاحبه، مؤلفه‌هایی برای این مهارت‌ها استخراج و جمعی از کارشناسان و متخصصین حوزه‌های کوچینگ و مدیریت پروژه در فرایند دلفی بر روی این مؤلفه‌ها به اجماع رسیدند و برای سنجش میزان تأثیر هریک از این مؤلفه‌ها در تعامل ذی‌نفعان و بازخورد مؤثر آن‌ها به مدیر پروژه از پرسش‌نامه‌هایی مبتنی بر طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است. این پرسش‌نامه‌ها در بین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ذی‌نفعان داخلی و خارجی پروژه موردمطالعه مانند : شاغلین مستقیم در پروژه، شاغلین در سایر بخش‌های پروژه، سرمایه‌گذاران پروژه‌های فرودگاهی، ساکنین و شاغلین در مجاورت فرودگاه، افرادی که بخشی از کسب‌وکارشان تحت تأثیر فرودگاه می‌باشد و افرادی که به‌منظور سفر یا سایر موارد به فرودگاه مراجعه می‌کنند توزیع و جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری توصیفی این پژوهش، توسط نرم‌افزار SPSS بیانگر این است که: مشارکت‌کنندگان در صورت بروز هر یک از مؤلفه‌های مهارت‌های کوچینگ از طرف مدیر پروژه به میزان زیاد تا خیلی زیاد با مدیر پروژه تعامل و بازخورد خواهند داشت. با تجزیه‌وتحلیل استنباطی آماره-ها، مهارت‌های شنیدن فعال، اعتمادسازی، پرسشگری و همدلی به ترتیب رتبه‌بندی گردید و نیز نتیجه‌گیری شد که مهارت‌های شنیدن فعال، همدلی، پرسشگری و اعتمادسازی همبستگی معنی‌داری با یکدیگر دارند و این همبستگی قابل تعمیم به جامعه آماری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of project manager coaching skills in gaining feedback from interactive communication with project stakeholders (Project about Landscaping project and cultural buildings of Mashhad airport)

نویسندگان [English]

 • javad sadegh 1
 • Mohsen Gerami 2
 • Gholamhossen Radmard Ghadiri 3

1 phd student ,Management&Costruction.azad university.iran

2 Professor, Semnan university, semnan, Iran

3 Assistant Professor, Ferdosi university, Masshad, Iran

چکیده [English]

In this study, in order to identify the effect of coaching skills of the manager of landscaping projects and cultural buildings of Mashhad airport in obtaining feedback from the interactive relationship with the project stakeholders, coaching skills indicators and components of each have been identified. Given that coaching is a set of skills of active listening, empathy and questioning in the context of building trust, by searching the text of books, standards, articles, interviews, etc., components for these skills are extracted and a group of experts and specialists in the field. Coaching and project management in the Delphi process reached a consensus on these components and to measure the impact of each of these components on stakeholder interaction and their effective feedback to the project manager, questionnaires based on a 5-point Likert scale were used. These questionnaires among the statistical population of the present study include internal and external stakeholders of the project under study, such as: direct employees in the project, employees in other parts of the project, airport project investors, residents and employees near the airport, people whose business is affected. It is the airport and people who come to the airport for travel or other purposes were distributed and collected. Analysis of the descriptive statistical data of this study by SPSS software indicates that: Participants will interact with the project manager to a large extent to the project manager if any of the components of coaching skills occur. By inferential analysis of statistics, active listening skills, confidence building, questioning and empathy were ranked respectively and it was concluded that active listening skills, empathy, questioning and confidence building have a significant correlation with each other and this correlation can be generalized to the statistical community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coaching
 • feedback
 • project management
 • stakeholders
 • empathy
 • questioning
 • active listening
 • trust building